RSDr. Jindřich Valouch, pohtický pracovník OV KSČ
CESTY ROZVOJE SOCIALISTICKÉ DEMOKRACIE
Podíl mladé generace na řízení a správě socialistické společnosti.
Socialistická společnost vytváří
všestranně podmínky, aby zabezpečila šťastný, bohatý, tvůrčí život všech členům. Nesporným úspěchem a vymožeností socialistické společnosti je i právo mladé generace, podobně jako starší generace, aktivně se podílet na řízení a správě socialistického státu. Neustálé zvyšování účasti mladé generace na řízení a správě státu je nedílnou součástí prohlubování a rozvíjení socialistické demokracie a zárověň vytváří jednu z nezbytných podmínek generační kontinuity v procesu revolučních pře-měn společnosti.
Před mladou generací stojí tedy úkol připravit se na to. že postupně převezme odpovědnost za řízení a správu všech záležitostí společnosti. Schopnosti a umění spravovat veřejné záležitosti, formulovat reálné zájmy kolektivů a společnosti, se nelze naučit ve školních lavicích. To lze získat jen mezi lidmi, v praktické činnosti při správě a řízení záležitostí menších či větších kolektivů.
XIV. sjezd KSČ uložil dáln rozvíjet a prohlubovat socialistickou demokracii, zvyšovat účast pracujících na řízení veřejného života Z toho vyplynula i potřeba zabezpečit odpovídající účast mládeže na práci národních výborů a zákonodárních sborů. Do voleb v roce 1971 neodpovídalo věkové složení poslanců v národních výborech a zákonodárných orgánech ani zdaleka potřebí zastoupeni mladších věkových vrstev obyvatelstva. Tento stav se nepříznivě projevoval zejména v nejnižších
stupních zastupitelských orgánů. Počet poslanců, členů komisí a aktivů ve věku do 35 let zde nedosahoval ani 5 procent z celkového počtu.
Pozornost komunistické strany věnovaná růstu podílu mladé generace na řízení a správě socialistického státu se plně projevila již ve volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů v roce 1971. kdy bylo z celkového počtu poslanců zvoleno do národních výborů a zákonodárných orgánů v ČSR 28,4 procenta mladých lidí do 35 let. Správnost nastoupené cesty byla potvrzena ve volbách v roce 1976 a zvýrazněna výsledky voleb v roce 1981. kdy do zastupitelských sborů všech stupňů bylo zvoleno v ČSR z celkového počtu poslanců 38,5 procenta mladých lidí. Tento růst velkého množství mladých lid! zvolených do zastupitelských sborů všech stupňů, je výrazem důvěry, kterou dala KSČ a celá socialistická společnost mladé generaci.
Činnost národních výborů i orgánů a organizací SSM má ve vztahu k životu a práci mladých Udí řadu společných cílů. Prohlubování podílu mladé generace na řízení společnosti Je předpo kladem k dobré vxájemné spolupráci při realizaci komplexní při-pravý mladých poslanců. Socialistický svaz mládeže v souladu s nejdůležitějším úkolem mladých poslanců „učit se poslanecké funkci" nalezl nejpřijatelnější formu spolupráce a společného působení na práci mladých poslanců. Touto formou se stala práce a činnost akttyu mladých poslanců, které byly ustaveny a pracují na základě přijatých dokumentů vlády ČSR
a Socialistického svazu mládeže.
Vzájemné vztahy mezi národním výborem a aktivem mladých poslanců, Jež se týkají realizace „Zásad práce národních výborů s mladými poslanci, se zabezpečují obapolnými konzultacemi do-_ hodou vyjasňováním oboustranných hledisek. Jde především o to, že na základě takto uskutečňovaných vztahů mohou národní výbory hlouběji poznávat specifické potřeby mladých poslanců a na podkladu tohoto hlubšího poznání mohou i určovat a organizovat potřebné metody a formy práce s mladými poslanci. Tento vztah tedy na Jedné straně nezbavuje národní výbory povinnosti soustavně pečovat o mladé poslance ve smyslu schválených zásad, stejné jako na straně druhé neznamená, že aktivy mladých poslanců budou přímými organizátory školení i dalších forem péče o mladé poslance, o něž se mají a musí starat národní výbory. Oboustranná spolupráce mezi národními výbory a aktivy mladých poslanců tak musí vést ke zkvalitně-ní a efektivnější péči o mladé poslance poskytovanou národními výbory.
Aktivy mladých poslanců, pracující v souladu s dokumenty přijatými orgány státní moci a správy Socialistickým svazem mláde že. se staly nepostradatelným pomocníkem národních výborů i mládežnických organizací. Maji-li však ještě lépe plnit své poslání, nemohou se obejít bez trvalé pomoci stranických orgánu a komunistů pracujících v národních výborech.
NOVĚ PŘEROVSKO — 9
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com