Informace ze zasedání OV KSČ
Ve čtvrtek 7. září se kona lo mimořádné zasedání okresního výboru Komunistické strany Československa v Přerově, které projednalo kádrové návr hy na změny ve funkci vedoucího tajemníka OV KSČ a tajem níka OV KSČ pro politicko-or-ganizační práci. K těmto změnám došlo na základě toho, že dosavadní vedoucí tajemník soudruh Květoslav Hrušák po žádal o uvolnění z funkce v souvislosti s dopravní nehodou, jíž byl účastníkem.
sjednotily na doporučení jednoho kandidáta k volbě do vý še uvedených funkcí.
Plenární zasedání OV KSČ u-volnilo soudruha Květoslava Hrušáka z funkce vedoucího tajemníka a soudruha Milana Polacha z funkce tajemníka pro politicko-organizační práci OV KSČ. Jednomyslně pak zvolilo do funkce vedoucího tajemní ka OV KSČ Přerov soudruha Milana Polacha a doporučilo jmenovaného do funkce před sedy OV NF v Přerově. Po provedené kooptaci za člena OV KSČ pak do uvolněné funkce tajemníka pro politicko-organi-zační práci zvolilo jednomyslně soudruha Jindřicha Valoucha. dosavadního instruktora Sm KV KSČ, s doporučením pro funk či místopředsedy OV NF v Přerově. Soudruh J. Valouch byl dále zvolen členem předsednic tva OV KSČ, předsedou komise mládeže a komise vnitřního života strany OV KSČ v Přerově.
Soudruh Milan POLACH se narodil 15. března 1941 v Ra-dosticích na Brněnsku v dělnické rodině. Vystudoval střed-nf průmyslovou školu slévárenskou a nastoupil do n. p. Přerovské strojírny, kde prošel několika provozními funkcemi. V roce 1972 se stel politickým pracovníkem stranického aparátu OV KSČ v Přerově. Vystudoval Vysokou školu politickou OV KSČ v Praze a složením rigorózní zkoušky získal titul doktor sociálno politických věd. Po ukončení studia pracoval, rok ve funkci instruktora Sm KV KSČ Ostrava a od roku
1980 jako tajemník pro řízení stranické práce v průmyslu QV KSČ Přerov. V této době si zvý šil odbornou kvalifikaci dvou letým dálkovým postgraduálním studiem Vysoké Školy ekonomické v Praze a specializačním kursem na Akademii společen ských věd v Moskvě. Od prosince loňského roku vykonával funkci tajemníka OV KSČ pro politickoorganizáčni práci.
Soudruh M. Polách je zkuše-ným stranickým a veřejným funkcionářem. Již od mládí je aktivně zapojen do veřejné činnosti, zpočátku ve funkci předsedy ZO SSM. Od vstupu do KSČ v roce 1961 pracuje ne přetržitě ve stranických funk cích na úrovni ZO a VO KSČ, MV a OV KSČ. V místě byd liště je zapojen do práce národního výboru, kde od roku 1971 působí dosud jako posla nec. Deset let pracoval ve funkci předsedy MNV, jedno funkční období byl poslancem ONV. 17 let je předsedou MV NF.
Ve své práci dokáže uplatnit odborné znalosti i praktické zkušenosti se schopnosti orientovat stranický kolektiv na řešeni nejzávažnějších problémů. Dbá o plněni závěrů a usnesen! vyšších stranických orgánů. Je rozvážný, se sou-druzským přístupem k lidem. Svou dosavadní prací, která byla v roce 1985 oceněna státním vyznamenáním Za vynikající práci,. prokázal, že má veškeré předpoklady vést okresní stranickou organizaci v současných náročných podmínkách společenské přestavby.
nove-prerovsko-1989-09-15-1.jpg
Návrhy přednesl vedoucí de legace Sm KV KSČ v Ostravě člen OV KSČ a vedoucí tajemník Sm KV KSČ soudruh Václav Václavík. Ve svérn vystoupení seznámil s průběhem předchozího jednáni o těchto záležitostech a s projednáváním kádrových návrhů z více kandidátů v předsednictvu OV KSČ Přerov, v předsednictvu Sm KV KSČ Ostrava, ve Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích a v OV KSČ v Praze. Přlslusné stranické orgány se
Soudruh Jindřich VALOUCH se narodil 31. října 1947 v Ústí nad Orlicí. Pochází z dělnické rodiny. Členem strany je od roku 1974. Po vyučení strojním zámečníkem nastoupil do n. p. Přerovské strojírny, v němž pracoval nejdříve v oboru vyučení, později jako vychovatel a mistr odborného výcviku. Po absolvování jednoročního kursu VŠP ÚV KSČ byl zvolen tajemníkem OV SSM. V této funkci pracoval 4 roky. Poté vystudoval Vysokou školu politickou OV KSČ a získal titul doktor politických věd. Dva roky působil jako politický pracovník na politickoor-ganlzačnim oddělení OV KSČ Přerov a od roku 1987 jako instruktor Sm KV KSČ.
Soudruh J. Valouch prošel od mládí řadou stranických a veřejných funkcí v ZO a OV KSČ, v SSM, ROH, ČSTV a SAK. Zís kal hodně zkušeností, které ve spojení s teoretickými znalost mi, organizačními schopnostmi, iniciativním a svědomitým pří stupem k plnění úkolů dávají předpoklady k úspěšnému výkonu
funkce tajemníka OV KSČ.
nove-prerovsko-1989-09-15-2.jpg
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com