Krajské státní
zastupitelství
729 01 Ostrava

2 KZt 1345/2000
V Ostravě dne 20. 3. 2002
USNESENÍ
Státní zástupkyně Krajské státního zastupitelství v Ostravě rozhodla dne 20. 3. 2002 v trestní věci Jana Úlehly, nar. 22. 12. 1922, bytem Moravská Ostrava a Přívoz, Husova 424/6, a JUDr. Jana Zusky, nar. 28. 8. 1951 bytem Hradec Králové -Moravské předměstí, Formánkova 520, podezřelých z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona,
takto :
Podle § 149 odst. 1 trestního řádu se ke stížnosti poškozeného Vladimíra Hučína proti usnesení policejního orgánu PČR Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPaV, pracoviště Brno ze dne 30. 1. 2002 CVS: ÚDV-11/VtB-99, jímž bylo podle § 159 odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím § 11 odst. 1 písm. b) odložena podezření z tr. činu dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zákona jehož se měli dopustit podezřelí Jan Ulehla a JUDr. Jan Zuska tím, že během měsíce prosince 1976 v Ostravě v prostorách úřadovny StB v ulici Na hradbách opakovaně fyzicky i psychicky napadali vyšetřovaného občana Vladimíra Hučína, nar. 25. 5. 1952, bytem Přerov, Lančíkova 10, a to tak, že jmenovanému občanovi měli tlouci hlavou o stůl, čímž mu způsobili tržné rány na rtech a nosu, dále jmenovanému měli vyhrožovat fyzickým napadáním, fyzickou likvidací, dále vězněním a smrtí rodinných příslušníků, čímž jmenovaného chtěli přinutit k přiznání a podepsání jednání zapříčinili fyzické a psychické trauma u jmenovaného, což se projevilo poruchami spánku, zdravotními problémy a značným úbytkem hmotnosti. tedy společným jednáním jako veřejní činitelé, v úmyslu způsobit jinému škodu, vykonávali svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonu, napadené usnesení ruší a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu se ve věci rozhoduje tak, že:
1) Podle § 159 a) odst. 1 tr. řádu s e věc podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, jehož se měl dopustit podezřelý JUDr. Jan Zuska, jednáním shora popsaným odkládá, neboť ve věci nejde o podezření z tr. činu a není na místě věc vyřídit jinak a
2) podle § 159 a) odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k úst. § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu s e věc podezření ze spáchání tr. činu zneužívání veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, jehož se měl dopustit Jan Ulehla tím, že dne 8. 12. 1976 v Ostravě, jako vyšetřovatel Krajské správy SNB, odboru vyšetřování StB v Ostravě v průběhu výslechu obviněného ve věci sp. zn. VS-ČVS-90/1976 obv. Vladimíra Hučína uhodil opakovaně plochou dlaně do obličeje a poté i pěstí do čelisti, čímž mu způsobil přinejmenším otok dolní čelisti, odkládá , neboť trestní stíhání nelze zahájit, je-li trestní stíhání promlčeno a tr. stíhání Jana Ulehly je nepřípustné.
- 2 -
Odůvodnění :
Policejní orgán PČR Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, SKPaV, pracoviště Brno konal ve věci sp. zn. CVS: ÚDV - 11/VtB - 99 prověřování trestního oznámení Milana Řeháka pro podezření z trestného činu dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona, jehož se měli dopustit vyšetřovatelé Krajské správy SNB, odboru vyšetřování StB v Ostravě vůči Vladimíru Hučínovi, v rámci vyšetřování tr. činnosti tohoto obviněného ve věci VS-ČVS: 90/1976, jednáním popsaným shora. Na základě pokynu státního zástupce OSZ v Ostravě ze dne 29. 11. 2000 sp. zn. 5 Zt 1003/2000 pak dne 30. 1. 2002 rozhodl o odložení věci dle § 159 a) odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k úst. § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu.
Proti tomuto usnesení podal včas a řádně stížnost poškozený Vladimír Hučín. Stížností vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím učiněným na základě pokynu státního zástupce, jež zhodnotil důkazní situaci ve prospěch podezřelých. Poukázal na to. že k jeho napadání vyšetřovateli docházelo v době, kdy výslechu nebyly přítomny zapisovatelky. Navrhl doplnění řízení výslechem příslušníka v praporčické hodnosti, jež ho opakovaně odváděl z výslechové cely s krvácením z nosu. Požádal také doplnění řízení jeho dalším podrobnějším vyjádřením.
Vzhledem ke shora uvedenému pokynu státního zástupce OSZ v Ostravě
o odložení věci, byla stížnost poškozeného předložena v souladu s usn. § 146 odst.
2 písm. a) tr. řádu věcně a místně příslušnému KSZ v Ostravě.

V rámci řízení o stížnosti byla podrobně přezkoumána zákonnost a odůvodněnost napadeného rozhodnutí i to, zda byl v souladu s úst. § 2 odst. 5 tr. řádu zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Bylo také ověřováno, zda orgány činné v tomto řízení objasňovaly stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch osob, proti nímž bylo řízení vedeno. Pokud jde o rozsah a způsob zjišťování skutkového stavu, nebylo ze strany policejního orgánu ani státního zástupce zjištěno porušení zákona. Hodnocení důkazů policejním orgánem však neodpovídá úst. § 2 odst. 6 tr. řádu. Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy nejen podle svého vnitřního přesvědčení. Vnitřní přesvědčení musí být založeno na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Tomuto nenasvědčují závěry učiněné policejním orgánem ve výrokové části napadeného rozhodnutí ani jeho úvahy rozvedené v odůvodnění usnesení.
Popis skutku, ve kterém je spatřováno podezření z trestného činu dle § 158 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákona uvedený v napadeném usnesení nenasvědčuje tomu že by jednání podezřelých byl způsoben zvlášť závažný následek, např. obzvlášť závažný zásah do osobní svobody občana, ochrany života a zdraví občana nebo jiných základních práv a svobod, či způsobena značná škoda a takové právní kvalifikaci neodpovídaly ani důkazy, jež byly v rámci prověřování trestního oznámení
- 3 -
provedeny. Trestní oznámení V. Hučína ze dne 10. 1. 2001 i jeho doplnění ze dne 27. 4. 2001 prokazuje, že v rámci vyšetřování v jeho tr. věci vedené u odboru vyšetřování StB KS SNB Ostrava pod sp. zn. VS-ČVS: 90/76 byl vyslýchán vyšetřovateli JUDr. Zuskou a J. Ulehlou. V rámci výslechu činil na něho JUDr. Zuzka slovní nátlak, aby trestnou činnost, pro níž byl stíhán doznal, zatímco J. Ulehla užil vůči němu i fyzického násilí. K němu došlo u výslechu, jež se týkal přípravy atentátu na zpěváka Deana Reeda v Přerově. Po napadení byl oteklý v obličeji a měl poraněn ret, tekla mu krev z nosu. Svědkyně A. Hučínová ve svém vysvětlení potvrdila údaje, jež se dověděla od poškozeného po jeho propuštění z vazby a vyjádřila se k jeho zdravotním obtížím, jimiž trpěl po propuštění z vazby. Paul Walowy ve svém vysvětlení potvrdil, že viděl na obličeji V. Hučína otoky po úderech a políčcích. Tržné rány v obličeji poškozený neměl. Sdělil i informace
o způsobu vedení výslechu, jež od V. Hučína při pobytu na cele získal. Ulehla
jako obviněný se odmítl ke sdělenému obvinění vyjádřit. Vysvětlení JUDr. Zusky se
v předloženém spisovém materiálu nenachází. J. Pěšňová a J. Šejnohová uvedly, že
nikdy neviděly žádného z obviněných u výslechu vyšetřovateli StB, týrat.

Pro potřeby tohoto řízení zajistil policejní orgán i fotokopie části vyšetřovacího spisu sp. zn. VS-ČVS: 90/1976 týkající se vyšetřovacích úkonů prováděných v přítomnosti V. Hučína. Z protokolu o výslechu obv. V. Hučína je zřejmé, že výslechy prováděl ve dnech 18. 10. 1976, 22. 10. 1976, 28. 11. 1976. 8. 11. 1976. 4.1.1977, 6.1.1977, 14.1.1977, 8. 3. 1977, 22. 3. 1977 a 29. 3. 1977 vyšetřovatel JUDr. Zuzka. Zápis výslechu prováděla zapisovatelka p. Šejnohová. Pouze dne 8.12.1976 prováděl výslech obv. vyšetřovatel J. Ulehla a tento výslech se týkal
i údajné přípravy atentátu na Deana Reeda. Délka výslechu obvykle nepřesáhla 3 hodiny. Pouze výslechy konané vyšetřovatelem JUDr. Zuzkou ze dne 4. 1. 1977 a 17. 1.1977 byly konány v dopoledních i odpoledních hodinách. U výslechu ze 4. 1. 1977 není uvedeno, zda byl výslech přerušen polední přestávkou. Po důsledném vyhodnocení takto zjištěného skutkového stavu bylo zjištěno, že závěry policejního orgánu učiněné ve výroku napadeného usnesení jsou nepřesné v popisu skutku, nezákonné v právním posouzení jednání podezřelých a jejich důsledků bylo užito i nepřiléhavých ustanovení tr. řádu při rozhodování o ukončení řízení.
Proto státní zástupkyně KSZ v Ostravě z podnětu stížnosti poškozeného Hučína podle § 149 odst. 1 tr. řádu napadené rozhodnutí zrušila v celém rozsahu a nově rozhodla způsobem shora popsaným.
Po vyhodnocení provedeného dokazování v souladu s úst. § 2 odst. 6 tr. řádu dospěla k závěru, že nebylo prokázáno ze strany vyšetřovatele JUDr. Zusky zneužití jeho pravomoci vyšetřovatel jednáním popsaným policejním orgánem ve výroku napadeného rozhodnutí. Nelze tedy v jeho postupu při výslechu V. Hučína ve věci sp. zn. VS-ČVS-90/76 spatřoval naplnění skutkové podstaty tr. činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona ani trestný čin jiný a neshledala ani zákonné důvody k jinému vyřízení věci. Proto tr. věc tohoto podezřelého v souladu s úst. § 159 a) odst. 1 tr. řádu odložila.
- 4 -
Pokud jde o podezřelého J. Úlehlu, provedené dokazování nasvědčuje tomu, že se mohl dopustit tr. činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona tím, že v průběhu výslechu obv. V. Hučína dne 8. 12. 1976 uhodil V. Hučína plochou dlaní do obličeje a pěstí do čelisti, čímž mu způsobil přinejmenším otok čelisti, čímž jako veřejný činitel, v úmyslu způsobil jinému škodu vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu. Nebylo při tom prokázáno, že takovým činem způsobil jiný závažný následek.
S ohledem na dobu spáchání činu, uplynula pětiletá zákonná promlčecí lhůta dle § 67 odst. 1 písm. c) tr. zákona a trestnost činu proto zanikla. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jež by běh promlčecí doby stavěly či přerušily. Jelikož z těchto důvodů je trestní stíhání J. Ulehly nepřípustné, bylo v souladu s ust. § 159 odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k ust. § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu před zahájením tr. stíhání rozhodnuto o odložení věci.
V rámci řízení o stížnosti pošk. V. Hučína nebyly shledány důvody pro doplnění řízení dle návrhu poškozeného, neboť zjištěný skutkový stav a rozsah dokazování dával státní zástupkyni dostatečný podklad pro její rozhodnutí.
Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná
(§ 141 odst. 2, věta druhá, trestního řádu).

odlozeno-2002-1.jpg
Státní zástupkyně KSZ:
JUDr. Jarmila Fussková

Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com