Bezpečnostní informační služba
TO OLOMOUC

Č.j. : V63 /2000-BIS-23
V Ostravě 20/01/2000
VYHRAZENÉ !

Výtisk číslo : 2
Počet listů : 3

SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ
(podle rozkazu ředitele BIS č.32/94 Sb)
1) Základní údaje o hodnoceném příslušníkovi ( dle § 32, odst. l a 2 RŘ BIS č.32/94 Sb.)

Hodnost, titul, jméno, příjmení: kpt. Vladimír H U Č Í N
Číslo služebního průkazu : 241 369
Datum a místo narozeni : 25.05.1952 ve Zlíně
Údaj o druhu a době zastávaných funkcí : Nastoupil 1.9.1991 k FBISna místo starší referent
specialista v rámci operativního oddělení referátu Olomouc. V rámci operativního pracoviště TO
Olomouc pracuje doposud, od 1.9.1995 ve funkci vedoucího 2.operativní skupiny.

Trvalé a přechodné bydliště : Přerov, Lančíkových 10
Hodnost plánovaná pro vykonávanou funkci : podplukovník
Doba výsluhy let ve stávající hodnosti : 7 let, hodnost kapitána propůjčena k 1.7..1993
Dosažené vzdělání : základní, středoškolská studia jmenovanému z důvodu
represí totalitního politického systému nebyly hodnocenému umožněny dokončit
Současné studium : nestuduje
Rodinný stav a počet dětí : ženatý, l dítě
2) Vlastní hodnocení příslušníka ( podle § 32odst.3 R Ř BIS 32/94)
Závěry posledního služebního hodnocení a případně jejich plnění:
Předchozí služební hodnoceni bylo zpracováno k 20.8.1998. Hodnocen byl dobře, jako konkrétní
úkoly pro další období bylo stanoveno dokončení rehabilitace a samostudium.

Uplatnění dosaženého vzdělání a speciálních znalostí v praxi:
Jmenovaný patřil k významným odpůrcům komunistického totalitního režimu. Z tohoto období
získal rozsáhlé, konkrétní a praktické zkušenosti s konspirativní zpravodajskou prací, kdy i v tehdejší
době se mu dařilo rozkrývat agenturní sítě StB popřípadě KGB. Je zřejmé , že k úspěšné praktické
činnosti je nutný adekvátní teoretický fundament, který je i nyní doplňován samostudiem jako podmínka
nutná pro adaptaci na nové podmínky. Je specialistou především ve svěřeném segmentu, kdy je
zodpovídá za rozpracování problematiky subverze na obhospodařovaném teritoriu.

-2-
Úroveň praktických zkušeností, speciálních schopností a zručností:
Hodnocený již od svého nástupu v r. 1991 působí v operativě, a to především se zaměřením na
výše zmíněnou problematiku, kde jej lze považovat za specialistu. Výrazným rysem je schopnost
systematické, cílevědomé a detailní práce.

I přes poměrně úzkou specializaci mu jeho schopnosti a získané zkušenosti umožňují úspěšně
působit i mimo jeho specializaci.


Úroveň organizátorské a řídící práce :
K svěřeným úkolům přistupuje zodpovědně, konkrétní úkoly plní přesně. Práci si dokáže
efektivně v reálných cílech i časových horizontech zorganizovat. Ve vedoucí funkci dokázal pozitivně
motivovat většinu svých podřízených.

Úroveň dodržování služební kázně :
Loajální podřízený, dodržuje platné předpisy a nařízeni. Dosud neměl problémy s kázní.
Osobní a charakterové vlastností :
Subjektivně se projevuje jako mírný introvert. Občas kontrolované impulzivní, obvykle klidný
a vyrovnaný. Nevyhledává konfliktní situace, upřednostňující pragmatická, ale principiální řešení
zátěžových situací. Ve směru ke kolektivu se jedná obvykle o respektovanou osobnost.

Zhodnocení zdravotního stavu (je li třeba):
Pokud je mi známo, odpovídá věku a sportovnímu založení.
3) Závěry služebního hodnocení (podle §32, odst.4 R Ř BIS č.32/94 Sb).
Podle § 28,odst.3) R Ř BIS č.32/94 Sb je příslušník hodnocený podle písmene :
a) způsobilý vykonávat dosavadní nebo vyšší funkci
Podle § 28, odst.4 R Ř BIS č. 32/94 je způsobilost hodnoceného příslušníka podle písmene:
b) velmi dobrá

Stanovení základních úkolů pro následující období:
Za prioritní a prvořadé z pozice zájmů služby považuji ukončení rehabilitace hodnoceného, a to i
při skutečnosti, že veškeré aktivity s ní související jsou realizovány v době osobního volna.

Po ukončení rehabilitace ukládám zahájit kroky vedoucí k požadovanému doplněni vzdělání.
Dále stanovuji v intencích aktuálních prioritních zadání služby plnit konkrétní akce a úkoly. Na
úseku svěřené problematiky v rámci vytypovaných dominantních jevů a modelových situací
s předstihem vytvářet podmínky pro realizaci rychlého a efektivního plnění předpokládaného
konkrétního úkolování služby oprávněnými subjekty.

U již probíhajících a dokumentovaných akcí prověřit potenciální zpravodajské pozadí zjištěných
jevů a markantů ve smyslu možného průmětu mocensko strategických záměrů a zájmů dominantních
rizikových zemí cestou svých speciálních služeb.

Efektivně v rámci pokynů nadřízených vést svěřenou operativní skupinu.
Podílet se na přípravě, vedeni a zapracování nově příchozích příslušníků , směřovaného a
centrovaného na jejich samostatné působení.

Udržovat si a obnovovat operativní dovednosti absolvováním specializovaných kurzů
organizovaných v rámci BIS.

-3-
Zdůvodnění personálního opatření:
Nejsou navrhována personální opatření.
4) Důvod zpracování tohoto služebního hodnocení:
••••
:
Toto služební hodnocení bylo zpracováno podle § 29, odst. l, písmeno a)- nařídil - li to ředitel
5) Podpisová doložka
Hodnocení zpracoval:
SP-hodnoceni-1.jpg

Datum zpracování hodnocení: 20/01/2000
mjr.ing. ŠEVEČEK Libor
vedoucí operativy zástupce ředitele TO Olomouc
Hodnocení schválil :
SP-hodnoceni-2.jpg
Datum schválení hodnocení: 31.1.2000
pplk.ing. ČÁSTEČKA Petr
ředitel TO BIS Olomouc

Připomínky schvalovatele:
Se služebním jsem byl seznámen dne dne : 31.1.2000 Podpis hodnoceného

SP-hodnoceni-3.jpg
6) Poučení
Proti tomuto služebnímu hodnocení lze podat odvolání. Odvolání nemá
odkladný účinek ( podle §134odst.l) a 4) zákona 154/94 Sb. v platném znění).

Rozdělovník : Vyhotoveno ve dvou výtiscích: výtisk č. l - personální oddělení.
výtisk č.2 - domo, pomocný personální spis
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com