Bezpečnostní informační služba
Odbor inspekce_____________

ČVS:5/2002-BIS-5
ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
(podle § 158/5 tr.řádu)
o obsahu vysvětlení podaného dne 4.9.2002 v 10.00. hod., na OO PČR Přerov______________
Jméno a příjmení, datum narození.............: Vladimír Hučín, nar. 25.5.1952
Trvalý pobyt, telefon..................................: Přerov, Lančíkových 10
Adresa pro doručování, telefon..................: Přerov, Lančíkových l0
Zaměstnání, místo, postavení, telefon........: -
Průkaz totožnosti.......................................: č.OP č. JP 995479
Vysvětlení podáno ve věci..........................: podezření z trestného činu zneužití pravomoci
veřejného činitele dle § 158 tr.zák.
Vysvětlení podávám po tomto poučení:
Podle § 158/7 tr.řádu jste povinen vypovídat pravdu a nic nezamlcet. Upozorňuji Vás na odpcnidnost 7.a vťdomč nepravdivé údaje, zejména na trestný čin křivého obviněni podle § 174 tr.zákond. pomluvy podle § 206 tr./ákona, poškozováni cizich práv podle § 209 tr.zákona, nadržovárí podle § 166 trzákona a přestupku křivého vysvětleni dle § 47a zák.č. 200- 1'BO Sb. o přestupcích.
Podle § 158/7 tr řádu. můžete odepřít podat vysvětleni, pokud byste jím způsobila ncbezpcči tic.sin.tho stiháni sobe nebo osobám uvedeným v § 100/2 tr řádu (.příbuzný v pokolení phmcm, sourozenec, osvojitel, manžel, drah, jiné osoby v pomčru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastni).
NasvčdSuji-H zjištěné okolnosti iontu, /.e oscbč podávající vysvčUeni nebo osobé ji blízké v souvislosti s podáním vysvětleni zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážně poroseni jejích základních prav a neizc-li ochranu takové osoby zajistit jiným způsobem, má osoba podávající vysvětleni právo požádat o uiajcuí své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a přymeniiiu pod ktenm je pfA tato osoba vedena (§ 158/7, § 55/2 tr.řádu).
Podle § 158/9 tr.řádu má tcii. kdo se dostaví na vyz\-u k podání xysvěděni, nárok na náhradu nutných výdajů a prokázaného ušlého xýdčlku. Nárok však neuiá ten, kdo byl vyzván k dostaveni se pro své protiprávní jednáni. Pokud Varn tento nárok vznikl a neuplauute-li jej do tři dnů po svém podání vysvětleni nebo potů, co Vám bylo sdéicno, že k podání vysvětleni nedojde, narok zaniká.
Podle § 158/4 tr.rádu máte pn podáni vysvětleni právo mi právni pomoc advokáta.
Jstc-li oaiamovareletn/kou.'' trestného činu, budete do jednoho mesice od oznámení vyrozurnea/a' o i
uCínénSch opatřeních, pokud o vytozumčni ve srmslu úst. § 158/2 tr.hidu požádáte.

Prohlašuji, že poučení rozumím a beru jej na vědomí:
SP-kato-1.jpg
(podpis osoby podávající vysvětlení)
Druhá strana Úředního záznamu dle § 158/5 tr.řádu s Vladimírem Hučínem,
sepsaného dne 4.9.2002

Podání vysvětlení ve smyslu ustanovení § 158 odst.5 tr.řádu, týkající se nákupu
knih "Kato" - Příběh opravdového člověka.

Po poučení a seznámení s předmětem výslechu uvádím následující: Na začátku bych chtěl uvést, že institut policejního orgánu BIS je pro mne tak naprosto nedůvěryhodná a považuji za provokaci, že takový orgán, který je personálně obsazen bývalými komunistickými esenbáky a estébáky, svazáky a podobnými individui jako je Panaš, Popel a spol., neboť tito lidé se samozřejmě museli cítit ohroženi mou přítomností v BIS, neboť znali můj styl boje proti komunismu a věděli, že jsem k této práci v BIS byl doporučen politickými vězni a KAN. Výše jmenovaní se podíleli na mé likvidaci ve věci vyšetřování dosud neobjasněných pumových útoků v Přerově a svou činností v podstatě znemožnili objasnění těchto výbuchů. To je jeden z mnoha důvodů mé krajní nedůvěry k této instituci a žádám státního zástupce, aby ve své kompetenci rozhodl o podjatosti policejního orgánů inspekce BIS. Z těchto důvodů se vyjádřím k celé věci pouze v obecné rovině, podrobnosti si ponechám ke své výpovědi při hlavním líčení v mém trestním a rehabilitačním procesu, které doposud nejsou ukončeny.
Pokud jsem tedy dotazován k výše uvedené věci, pak uvádím následující: Bylo to v závěru první poloviny roku 2000, kdy jsem se pohyboval v blízkosti kanceláře ředitele, zvonil telefon, ředitel tam nebyl a já jsem telefon zvedl. Tam se ozval strtiktní hlas ze sekretariátu ředitele, konkrétní jméno nevím, s tím zdali je tam ředitel. Já jsem řekl, že není, ale během hodiny by se měl dostavit. Dotyčná se zeptala zda jsme už začali pracovat na knize, která má vyjít v nakladatelství Votobia. Já jsem se vyjádřil v tom směru, že nevím o co jde. Ona sdělila jak to, že to nevím a vysvětlila mi o co se jedná. Poté převzal telefon někdo jiný z Prahy, byl to mužský hlas, domnívám se, že to byl Lang, ale nejsem si jist, který se dotazoval jak to je s tou knihou. Já jsem řekl, že o ničem nevím. Pak někdy během patnácti minut volali znovu. Znovu jsem tedy zvedl telefon a dotyčný se dožadoval, abych přešel do crypta, že se bude znovu hovořit o knihách. Do cryptotelefonu jsem nepřešel. Pak přišel pan Částečka, kterého jsem informoval co je nového ve věci. Já jsem mu sdělil, že chtějí po nás nějaké knížky Kato. Chtěli znát jestli už konáme ve věci, zda sháníme knihy ve vydavatelství Votobia. Částečeka řekl, že to není možné. Po nějaké době přišel za mnou Částečka do kanceláře a řekl, že mám všeho nechat a že se mám vypravit zmíněnou knihu zakoupit s tím, že mám koupit co největší počet kusů, co půjde. K tomu mi dál řekl, že si mám vzít peníze. Peníze na knihy mni Částečka dal. Jednalo se o několik tisíc korun, s odstupem času si již nevzpomínám na přesnou částku. Uvedená knížka stála cca 400,-Kč. Poté jsem šel do té Votobie a zde jsem se zeptal zda ji mají a bylo mi řečeno, že ano. Proto jsem požádal v první várce o cca 8-10 kusů knih. Tyto jsem přivezl na odbor a předal je Částečkovi. Mezi tím jsem se dozvěděl, že už přede mnou byl vyslán s cílem získat tuto knihu František Dostálek a další pracovníci odboru. Ti knihy také přinesli na odbor. Dostálek ten získal knihu jako první, neboť měl v tiskárně známého. Kolik kusů Dostálek či ostatní příslušníci přinesli mi není známo. Pak jsem se dozvěděl, že byli vyslání ke koupi knih i další pracovníci z analytického odboru. Kolik jich sehnali nevím,ale pamatuji si, že na stole v ředitelně u Částečky se potom tyto knihy hromadily. Pokud jsem dotázán na můj odhad, kolik těch knih mohlo být odhaduji, že jich bylo nad deset, ale byl tam u ředitele plný stůl knih, nedovedu přesně odhadnou kolik jich tam cca bylo, neboť já jsem jich v první várce kopii sám deset. Já jsem se soustředil na to abych nebyl určen jako osoba, která je v pátek odpoledne poveze do
Třetí strana Úředního záznamu dle § 158/5 tr.řádu s Vladimírem Hučínem,
sepsaného dne 4.9.2002

Prahy, neboť rozkaz zněl, okamžitě je dopravit do Prahy. Myslím si, že do Prahy jel s knihami pan Vild. V následujícím týdnu jsem byl já pověřen opět Částečkou k opakovanému nákupu knih s tím, že je o tuto knihu stálý zájem a je potřeba další kusy zakoupit a dopravit do Prahy. V těchto dalších várkách jsem já osobně zakoupil do 20 kusů knih. Do vydavatelství jsem jel celkem 3x. Celkově jsem tedy já osobně koupil asi 30 kusů knih. K dotazu kde jsem vzal finanční prostředky na další tyto knihy uvádím, že peníze jsem použil na základě rozhodnutí Částečky, a to z benzínu mého služebního dopravního prostředku, s tím, že peníze mi poté Částečka vrátí, což se poté stalo. Po celou dobu pan Částečka projevoval značnou nelibost nad těmito příkazy, které se týkají skupování knih a urychleně všeho zanechat a jednat v této věci. Kde Částečka bral peníze nevím. Pochybuji, že by to šlo z jeho vlastních peněz. Co se týče ostatních pracovníků, ti se nadále podíleli na skupování knih, kolik jich skoupili celkově však nedovedu říct a ani nevím, kdo je vezl do Prahy. V té době jsem již projevil značný a opakovaný nesouhlas s touto věcí a zvažoval jsem, zdali mé působení v BIS není proti mému svědomí.
Otázka: V protokolu o hlavním líčeni u okresního soudu v Přerově, ze dne 29.5.2002 uvádíte, že jste dostal rozkaz zjišťovat, kde se všude kniha prodává a ty poté skupovat. Může uvést, kdo vám tento rozkaz, nebo pokyn vydal
Odpověď - Přesně to nevím, ale byl to telefonát ze sekretariátu ředitele, domnívám se, že to byl Lang. Rozkaz byl zcela jasný a striktní, který dále zněl zjistit, ve kterých prodejnách, tiskárnách či nakladatelstvích je tato kniha.
Otázka : Proplatil Vám někdo Vaše výdaje na knihy? Byly tyto údaje dokladovány?
Odpověď - Jak jsem již výše uvedl, peníze jsem dostával od Částečky. K dalšímu dotazu kde jsou paragony od těchto knih uvádím, že byly vždy u těchto knížek. Zda zůstaly v Olomouci nebo byly dodány do Prahy, nevím.
Otázka : Byl na tento úkon veden nějaký svazek?
Odpověď : Domnívám se, že svazek na tuto problematiku veden nebyl. Na takové věci se svazky nevedou. To se všechno tutlá. Mě osobně to stálo mnoho hodin, kdy jsem musel zanechat svou operativní práci na důležitých věcech a skupovat tuto knihu.
Otázka: Chcete v závěru této věci něco dodat či doplnit?
Odpověď : Od samého počátku jsem tušil, že se jedná o nějakou nelegální činnost vedoucích představitelů služby a ČSSD. Za cenu abych se dále nemusel podílet na této činnosti, jsem vědomě spáchal dopravní přestupek, že jsem stál na zakázaném místě. Městská policie chtěla zareagovat, příslušníci viděli, že nosím nějaké knihy. Jméno příslušníka MP nebudu uvádět, neboť patří do okruhu mého zdroje.
Samozřejmě mám k této věci další podrobnosti, které nehodlám nyní uvádět a jsem ochoten sdělit je až celá situace bude gradovat do také polohy, že se vyhrotí natolik, že bude muset být ustanovena komise, která se celou věc pokusí nezávisle prošetřit. Chci ještě uvést, že současný šéf BIS, který je Vašim nadřízeným, pan Růžek,
Čtvrtá strana Úředního záznamu dle § 158/5 tr.řádu s Vladimírem H učínem,
sepsaného dne 4.9.2002

je osoba pro mě naprosto neakceptovatelná a z morálního hlediska zavrženíhodná, neboť tento člověk se podílel na hanebném komplotu vyšetřování mé osoby v souvislosti s dosud neobjasněnými výbuchy, které byly učiněny tak, aby mě odstranili z BIS. Je pro mě alarmující, že takovýto člověk může řídit takovouto instituci jako je BIS. Jsem přesvědčen, že je otázka času, kdy dojde na má slova. Je pro mě, jako pro bývalého politického vězně, alarmující, že Růžek spolus s dalšími zde stále setrvává.
Toto je vše co mohu k celé věci říci, doplnění ani změn nežádám. Skončeno a
podepsáno dnešního dne v 12.40 hod.

Po podepsání tohoto úředního záznamu panem Hučínem mu byla na jeho žádost
předána fotokopie tohoto záznamu.

Vyslechl a zapsal:
por.Bc.Lenka Maková

Přítomen:
mjr. JUDr. Luděk Eichler

Vypověděl:
Vladimír Hučín

Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com