Bezpečnostní informační služba
teritoriální odbor OLOMOUC
Č.j.: 126/2001-BIS-23 V Olomouci dne 16.02.2001
Výtisk č. l
POSUDEK
o služební činnosti zpracovaný ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb.
Vladimír HUČÍN, narozený dne 25.05.1952 ve Zlíně, bytem Přerov, ul. Lančíkových č. 10, byl přijat do služebního poměru příslušníka BIS dne 01.09.1991. Zkušební doba byla jmenovanému stanovena na 24 měsíců. Do funkce byl ustanoven podle dosaženého vzdělání a praxe.
Po dobu služebního poměru se snažil uplatňovat svoje znalosti získané odborným studiem i praxí. Svěřené úkoly plnil samostatné. Úroveň teoretických vědomostí a praktických zkušenosti v daném oboru lze hodnotit jako dobrou. Svoje řídící a organizátorské schopnosti nemohl v rámci svého zařazení plně prokázat.
Mezi charakterové vlastnosti hodnoceného patří houževnatost, cílevědomost. Své názory se snaží prosazovat často nekompromisním způsobem, což zřejmě souvisí s jeho negativními zkušenostmi s režimem před rokem 1989,
Vladimír HUČÍN je ženatý, po dobu služebního pomčru příslušníka BIS nebylo u něho zjištěno používáni jakýchkoli návykových látek.
Služební poměr jmenovaného u BIS byl ukončen dne 16. 2. 2001.
Poučení: Proti uvedenému posudku lze podat odvolání řediteli personálního odboru
BIS do 15 dnů ode dne seznámení s jeho obsahem.

ředitel personálního odboru
posudek-1.jpg
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com