Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2003


Palas – povodně jsou překážkou restitucím

Jaromír Morávek

Tak se nám začíná socdemácký socialismus pěkně vybarvovat. I ministr zemědělství Palas odložil ve čtvrtečním Kotli masku ministra pro všechny a sdělil opět všem nevypořádaným restituentům a oprávněným osobám, že opět není politická vůle řešit problém mezi nimi a zemědělskými družstvy a svůj výrok završil přiznáním, že v současné době povodně jsou tím hlavním, co je nedovolí uspokojit. Navíc málem dojemně ujišťoval všechny poškozené, že se mnohokrát pokoušel věci napravit, ale že bohužel narazil na Ústavní soud ČR, který jeho bohulibou novelu poslal ke dnu jako protiústavní, tedy nikoliv akt řešící práva oprávněných osob, ale akt proti oprávněným osobám.

Již dlouho není tajemstvím, že současný agrární socialismus nevznikl náhodou a že není živ jen z peněz daňových poplatníků, ale je živen převážně z majetku oprávněných osob, který je defraudován v desítkách miliard korun. Oprávněným osobám jejich kapitál, takto spravovaný družstvy a zemědělskými společnostmi, ničeho nevynáší, jen se ztrácí v likvidaci a konkurzech, které jsou organizovány zcela cíleně a podle předem připravených scénářů a návodů, připravených jejich organizačními svazy.

Důkazy, že jde o organizovaný zločin proti majetku většiny oprávněných osob, má již k dispozici Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR, který je u nás spolu se Svazem občanské sebeobrany (SOS) jedinou organizací, která důsledně brání zájmy poškozených restituentů. V návodech, vypracovaných experty velkoagrární a družstevní lobby, jak převést majetek oprávněných osob na jiné právní subjekty, je přímo uvedena nutnost a výhody tohoto kroku: „ekonomická úspora, odpadnutí nepříjemných jednání s restituenty, nebude hrozit vedení řady vleklých, předem prohraných soudních sporů, odvrácení možnosti neřešitelných ekonomických nesnází, odvrácení možnosti hrozby obstavení účtů družstva, odvrácení hrozby konkurzu spojeného s ukončením činnosti družstva a ztrátou veškerého majetku. Plánovanou výhodou je také nezmenšení majetku členů družstva, naopak se jejich majetek rozšíří o majetek, s kterým sice družstvo doposud hospodařilo, avšak nepatřil ani členům družstva, ani družstvu. Dovršenými převody veškerého lukrativního majetku z družstva na jinou společnost bude zajištěno, že veškerý majetek, s kterým bude nový subjekt hospodařit, bude patřit jeho členům (společníkům, akcionářům), nikoliv jak dosud, kdy značná část majetku patřila někomu jinému“. Až sem část citace z instrukce pro předsedy Zemědělských družstev pod názvem „Postup při další transformaci družstva“.

Tak toto je ta politická ztráta vůle a povodňový zádrhel z kuchyně sociálních demokratů a lidovců. Lež a podvod spojený s velkolepou krádeží za denního světla. Nebo, že by nižší sociální úředníci zabránili toku těchto informací na nejvyšší místa? To se však zdá nepravděpodobné.

O organizovaném a podvodném systému, jak připravit oprávněné osoby o desítky miliard korun jejich majetku, již není pochyb. Vláda a parlament mlčí. Zákon je flagrantně pošlapáván a spokojení zbohatlíci se vysmívají okradeným zcela veřejně do obličeje. Levicová politická suita stojí pevně za zločinci páchající tento podvod a tváří se jako by bylo vše v pořádku. Jejich levá ruka socialismu zřejmě hluboko zasahuje do médií, kde je klid. O podobné úvaze jako je psáno zde nikde ani zmínka. Dokonalá cenzura, chtělo by se až křičet.

Podle judikátů zdejších soudů je již patrno, že družstva ani společnosti, na které byl převeden majetek oprávněných osob nemají nabývací titul a že převody majetku oprávněných osob na nové společnosti jsou neplatné. V těchto kauzách již bylo podáno na několik stovek trestních oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškozování a zvýhodňování věřitele, poškozování cizí věci a pod. podezření z trestné činnosti povinných osob - zemědělských družstev, resp. jejich statutárních zástupců. Ti se povětšinou schovávají za kolektivní nevinu opřenou a rozhodnutí členských schůzí družstevníků, nepřiznávají takovýto úmysl, takže vyšetřovatelé masově věci odkládají, ačkoliv je již někteří státní zástupci vrací vyšetřovatelům zpět. Ti mají však asi svůj příkaz, nic nevyšetřit. Ze stovek případů nebylo o desítkách z nich doposud rozhodnuto, tedy nikdo nebyl trestně postižen. Kdo za tím stojí? Pravděpodobně vlivní politici. Však někteří z nich již byli odměněni a královsky.

Právní prostředky, kterými je bráněno plnění, resp. povinnosti zaplatit oprávněným osobám jejich majetkové podíly a restituční náhrady, jsou však využívány především proti oprávněným osobám, které chtějí vyvést svůj kapitál mimo vliv družstva. Pro převod majetku oprávněných osob do jiného družstva či společnosti takováto omezení však podle některých soudců okresních i krajských soudů, zejména v Brně, Znojmě, Pelhřimově, neplatí.

Někteří soudci soudů prvního i druhého stupně již zamítají žaloby na plnění i proto, že jsou podle nich neplatné dávno platné převody majetkových podílů postoupením pohledávky (majetkového podílu i náhrad), darováním, usnesením o dědictví, z kterých byly zaplaceny i daně z převodu, přestože jsou to akty smluvní (tedy akty nad zákonem), notářské a soudní. Nikoliv meritorně, ale v odůvodnění uvádějí v pochybnost platné právní akty a uvádějí převodce do stavu, že jejich pohledávky jsou již promlčeny. Neřeknou to tedy meritorně, ani že jde o ex tunc nebo ex nunc neplatnost, přestože jde o žaloby na plnění, nikoliv negatorní - které navíc nikdo nepodal.

Některé zdejší soudy dokonce tvrdí v odůvodnění zamítnutých žalob na plnění, že jakmile se někdo stal členem transformovaného družstva, je jeho veškerý zemědělský majetek (majetkové podíly, náhrady) automaticky majetkem družstva, tedy členským vkladem nebo alespoň majetkovou účastí na podnikání družstva. Takový majetek již bude prý vypořádán podle obchodního zákoníku, protože se stal automaticky obchodním majetkem družstva. Takové tvrzení je v rozporu s platnými zákony vyšší právní síly i když členství a vklady do družstva jsou dobrovolné a svobodnou vůlí občana.

Občané České republiky, z kterých příslušné zákony učinily oprávněné osoby na dříve ukradený majetek a majetkové podíly z transformace, jsou rozděleni do několika skupin a to správci jejich majetku. Jedni dostali všechno (fyzickým vydáním majetku nebo jeho proplacením), jiní dostali část a většina, která nechce ponechat svůj majetek v družstvu nebo jej převést na jinou společnost nedostane nic.

Uměle vyvolané konkurzy na tzv. zbytková družstva mají učinit definitivní konec s neposlušnými restituenty, kteří nehodlají podporovat kolchoznictví v Čechách.

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR a SOS je rozhodnut v následujících dnech navštívit ministra spravedlnosti s důkazy a fakty o největším „tunelování“ venkova všech dob a bude žádat účinná opatření a potrestání viníků a uvedení majetkoprávního stavu v původní stav před divoce organizovanou, tzv. II. a další fází transformace zemědělských družstev. Jinak je rozhodnut při vstupu Svazu do ELO (European Ladowners Organization), přenést tuto problematiku na evropský právní stůl.

(Autor je předsedou Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR a člen předsednictva Konzervativní strany - www.skos.cz)

Příloha k výše uvedenému článku – materiál získaný 1. místopředsedou SVP SR ČR. Doslovný přepis:

Postup při další transformaci družstva

/instrukce pro předsedy ZD/

1. Užší vedení družstva zváží celkovou ekonomickou situaci družstva a předpokládané dopady nutnosti vykrýt restituční nároky oprávněných osob, které nehospodaří a nestaly se členy družstva (§ 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb.).

2. Vyčíslí se rámcově doposud nevykryté restituční nároky, které bude pravděpodobně nuceno družstvo vyrovnat. K tomu se připočtou některé dluhy, které není nutno vyrovnat, kterých je nutno se zbavit.

3. Zjistí se nezbytně nutné náklady spojené s likvidací. V doporučované variantě se jedná o max. 2 mil. Kč na zakoupení majetku, který zůstal v původním družstvu. Tímto krokem se přesune do nového subjektu veškerý majetek, který družstvo původně vlastnilo.

4. Obě položky se vzájemně porovnají. Pokud vznikne úspora nákladů převodem na nový subjekt, doporučí se představenstvu družstva realizace další transformace.

5. Zváží se právní forma nového subjektu (společnost s ručením omezeným, opět družstva, akciová společnost). Nový subjekt nebude právním nástupcem původního družstva, musí mít jiné jméno nebo jinou právní formu. V této fázi nutno zvážit metody k vyloučení, případně minimalizování, nákladů na znalecké posudky a daň z převodu nemovitostí.

6. Pokud představenstvo přechod na nový subjekt schválí, připraví se projednání na členské schůzi.

7. Na členské schůzi se vysvětlí nutnost a výhody tohoto kroku. Zejména: - uvedení konkrétních čísel, které prosazují ekonomickou úsporu

n odpadnou nepříjemná jednání s restituenty

n nebude hrozit vedení řady vleklých, předem prohraných soudních sporů

n odvrácení možnosti neřešitelných ekonomických nesnází

n odvrácení možnosti hrozby obstavení účtů družstva

n odvrácení hrozby konkurzu spojeného s ukončením činností družstva a ztrátou veškerého majetku

n majetek členů se nezmenší, naopak se rozšíří o majetek, s kterým sice družstvo dosud hospodařilo, avšak nepařil ani členům družstva, ani družstvu

n veškerý majetek, s kterým bude nový subjekt hospodařit, bude patřit jeho členům (společníkům, akcionářům), nikoliv jako dosud, kdy část majetku patřila někomu jinému.

8. Schválí se změna stanov družstva, aby byla možnost okamžitě po zrušení členství dohodou vydat vypořádací podíl i ostatní majetek členů, který družstvo užívá z jiného právního titulu (majetek členů, případně i některých nečlenů, který družstvo užívá a které není členský vnos). Vše v majetku nikoliv v penězích.

9. Je vhodné vysvětlit, že pokud někdo neukončí členství v původním družstvu a nevstoupí do nového subjektu, zůstane jeho majetek v původním družstvu (bude se jednat o majetek nepotřebný a málo lukrativní) a likvidátor tento majetek rozprodá (hluboko po jeho hodnotu), aby pokryl náklady likvidace (pravděpodobně již nic nedostane).

10. Rozhodne se o zrušení původního družstva podle ustanovení § 254 odst. 2 písmeno a) obchodního zákoníku. Původní družstvo vstoupí podle ust. §259 odst. 1 obchodního zákoníku do likvidace.

11. Členská schůze jmenuje likvidátora družstva (§ 259 odst. 1 obchodního zákoníku).

12. Za přítomnosti notáře (§ 254 odst. 3 obchodního zákoníku) se schválí usnesení členské schůze (musí obsahovat změnu stanov, zrušení družstva, jmenování likvidátora a všechna další standardní náležitosti).

13. Nejlépe ihned po skončení schůze podepíší členové dohodu o ukončení členství s žádostí o vydání majetku, vstup do nového subjektu a vnesení veškerého zemědělského majetku do nového subjektu. Dále podepíší ukončení nájmu půdy dohodou a uzavřou nájemní smlouvu s novým subjektem. Vše musí být předem připraveno. V případě nejistoty, jak schůze dopadne, eventuálně z jiných důvodů, je možno podepisování převodů krátkodobě odložit.

14. Družstvo podá návrh na zápis do obchodního rejstříku na zrušení družstva, jeho vstup do likvidace a zápis likvidátora.

15. Zpracuje se a podá návrh na zápis v obchodním rejstříku nového subjektu.

16. S likvidátorem uzavře nový subjekt kupní smlouvu na převod zbývajícího majetku, který nový subjekt bude potřebovat (max. 2 mil. Kč) (není nezbytně nutné). Majetek zcela nepotřebný zůstane likvidátorovi. Kupní smlouva bude sestavena tak, že nový subjekt bude postupně splácet likvidátorovi stanovenou částku v měsíčních splátkách (30.000,- Kč měsíčně) v hotovosti (nikoliv na účet z důvodů případného obstavení účtu). Převod majetku se uskuteční po splacení dohodnuté částky (následně podá likvidátor návrh na konkurz). Oboustrannou právní jistotu lze získat uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ještě před zahájením příslušných operací.

17. Nový subjekt a likvidátor uzavřou nájemní smlouvu o pronájmu veškerého majetku družstva v likvidaci novému subjektu za symbolickou cenu. Možno předem právně ošetřit smlouvou o budoucí smlouvě.

18. Veškeré předchozí i následné operace budou prováděny ve vzájemné spolupráci a pomoci takovým způsobem, aby byl vždy zajištěn maximální prospěch nového subjektu.

19. Kriticky je nutno hodnotit nabídky různých organizačních kanceláří a jiných „likvidačních“ firem (i když likvidátor je fyzická osoba), které mají zájem na dosažení maximálního zisku ve svůj prospěch a ve prospěch dalších firem, které s nimi spolupracují (realitní kanceláře, právníci, odhadci a další). Jejich jediným cílem je rozprodat veškerý majetek, který v družstvu v likvidaci zbyl za co nejvyšší cenu a lhostejno komu a při těchto operacích se obohatit. Zkušenosti ukazují, že rozprodají majetek (např. nemovitosti), který měl být převeden do nového subjektu a který nebyl jednoznačně včas převeden (např. opoždění vkladu v katastru nemovitostí).

Zpracovala: Ing. Dana Čechová

(Pravděpodobně členka týmu z řad bývalého Svazu zemědělských družstev a společností - předseda ing. Jan Fencl, později ing. Jírovský - nyní Zemědělský svaz za podpory Agrární komory ČR - ing. V. Hlaváček - a to na objednávku)Zpátky