Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Práskněte si

Milan Hulík

Česká republika je podle statistik a hodnocení ze zahraničí jednou z nejzkorumpovanějších zemí, aspoň mezi těmi civilizovanějšími, pomineme-li klasické korupční země třetího světa. Máme v tom hlubokou tradici. Vždyť i jedna z největších kapitol naší historie, husitství, začalo bojem proti korupci v církvi. Proti kupování odpustků brojil mistr Jan Hus a podobný svatý boj proti korupci vyhlásilo nyní i ministerstvo vnitra. Nové legislativní kroky oznámil i ministr vnitra Stanislav Gross a mají se týkat i nově zavedené trestnosti neoznámení a nepřekažení jednání korupčního charakteru. To znamená, že skutková podstata „neoznámení trestného činu“ podle § 168 tr. zákona, která se dosud týkala jen nejnebezpečnějších trestných činů, má být rozšířena také o neoznámení korupčního jednání, tedy přijmutí nebo odevzdání úplatku. Stejně tomu má být u dalšího podobného trestného činu „nepřekažení trestného činu podle § 167 tr. zákona“, jehož hypotéza zní: „kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin…“ Trestné by tedy v tomto případě mělo být i nepřekažení korupčního jednání. Nápad jistě chvályhodný, jak jinak na tu zatracenou korupční hydru? Lépe je přece být národem práskačů, než národem korupčníků.

Celá věc má ale úskalí. Poukázal na ně Jiří Wagner, který ve svém článku: Ministr Gross ve spárech korupce, otištěném dne 24.5.2004 internetových novinách Neviditelný pes, upozornil na to, že oznamování a vyšetřování se bude muset týkat všech bez výjimky, padni komu padni. Aby vyšel vstříc připravované novele trestního zákona a zbavil se tak sám trestní odpovědnosti, oznámil dopisem policejnímu prezidentovi generálporučíkovi JUDr. Jiřímu Kolářovi, že na eskalátoru metra zaslechl rozhovor dvou mužů, kteří mluvili o tom, že ministr Gross přijal úplatek 10 milionů korun za jakési blíže nekonkretizované ovlivňování nějaké důležité záležitosti. Bohužel, než mohl muže identifikovat a zjistit, tak nastoupili do metra. Jen o den později zaslechl, tentokráte na ulici, mluvit jeden pár o úplatku ve výši několika milionů, který měla přijmout paní Šárka, manželka téhož ministra, tentokráte za ovlivňování svého manžela ve prospěch jisté firmy, která měla obdržet výnosné zakázky. I tato dvojice mu zmizela dříve, než mohl přivolat policii.

Musím přiznat, že připravovaná novela trestního zákona mě trochu vyděsila. Vzpomněl jsem si, že za německé okupace platila oznamovací povinnost i na banální hospodářské přestupky, např. na nedovolenou zabijačku a provinilci byli odsuzováni k trestu smrti. Ovšem nynější úprava je mnohem mírnější, trestní sazba u shora uvedeného trestného činu nepřesahuje horní hranici tří let. I to je dost a protože nechci sedět v kriminále ani den, musím s obavou, ale podle připravovaného zákona povinně oznámit i já, že jsem se rovněž doslechl o úplatku, který měl pan ministr Gross přijmout. Jednalo se však o částku vyšší, mluvilo se o 40 milionech. Prý za svoji intervenci ve prospěch jistých firem privatizujících dosud státní majetek. Tyto informace jsem se dozvěděl z několika, obvykle velmi dobře informovaných zdrojů. Tyto zdroje je měly z jiných, ještě lépe informovaných zdrojů a tyto lépe informované, ze zdrojů nejinformovanějších. Postupným výslechem všech „informantů“ bude snadné se dostat k původnímu zdroji informací a tím i k plátci nebo plátcům onoho megaúplatku, pokud by se uvedené podezření potvrdilo. Konfrontací s panem ministrem bude potom možné zjistit, nakolik jde o pomluvu, či zda je na onom šprochu pravdy trochu. Pak se zjistí, že šprochy se mluví a voda teče. Budou to vše samozřejmě pomluvy, jejichž cílem je skandalizovat oblíbeného ministra, který odpovědně vede celý resort vnitra, úspěšně bojuje proti kriminalitě a ještě se stará o hospodářský resort, aby někdo nezprivatizoval něco, co by mu nemělo patřit. A při této vytíženosti se dokáže starat o rodinu, hrát si s dětmi, pomáhat manželce s vařením, kopat fotbal a učit se anglicky. Není divu, že vede všechny žebříčky popularity.

Zákonu bude ovšem třeba učinit zadost. Aby tomu tak bylo, nezbude, než zahájit důkladné vyšetřování tohoto podezření, již kvůli tomu, aby byli zjištěni "nejinformovanější původci“ tohoto obvinění, aby mohli být sami obviněni z trestného činu křivého obvinění podle § 174 tr. zákona. Vzhledem k tomu, že zatím jsou podezřelí jen ministr a jeho manželka, bude nezbytné, kvůli jejich vysokému postavení, vyšetřovat je vazebně, neboť do skončení vyšetřování jsou zde dány důvody koluzní vazby, tj. nebezpečí, že svědci (osoby lépe a nejlépe informované), by mohli být ovlivňováni, nehledě na to, že vyšetřovatelé jsou podřízení pana ministra a jeho potencionální vliv a autorita jako nejvyššího nadřízeného, by jim mohla bránit v objektivním vyšetřování této nemilé věci. Protože podobné řeči kolují po celé republice, lze očekávat, že se vyšetřování rozšíří o desetitisíce osob majících podat vysvětlení podle § 158 odst. 3, písm. a) tr. řádu na základě postupu policejních orgánů před zahájením trestního stíhání. Podle tohoto paragrafu „je tento orgán povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele…“, nehledě na nutnost vyslechnout všechny vedoucí pracovníky, členy vedení, představenstev, jednatele a majitele firem a společností, kteří se účastnili jednání o majetku, na kterých měl pan ministr jako místopředseda vlády účast. Bude třeba učinit i vhodná opatření, jak se postarat o nezletilé děti obou vazebně vyšetřovaných rodičů, neboť lze důvodně očekávat, že vyšetřování se protáhne na několik let. Jeho výsledkem bude však nepochybně očista obou podezřelých a osvědčení jejich mravní integrity. Jen takovýto důsledný boj proti korupci ve smyslu přísloví, že schody se zametají odshora, může přinést výsledky a je nutno ocenit, že je to právě ministerstvo vnitra, ministerstvo stále vystavované útokům a nejrůznějším steskům, které se v čele se svým ministrem rozhodně postavilo do čela boje proti korupci. Až ministr vnitra se svojí chotí projdou úspěšně celým vyšetřováním, bude jejich tak obětavě osvědčená občanská bezúhonnost nejlepším vysvědčením a doporučením, aby se z nich stal i nejúspěšnější a nejoblíbenější prezidentský pár v naší historii. Ostatně, předchozí věznění již k tradici našich prezidentských kandidátů patří.Zpátky