Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Pozdní sběr.cz. Projekt souhrnné reflexe soudobých českých dějin

Pozdní sběr.cz. Projekt souhrnné reflexe soudobých českých dějin v Holešovicích

Místo konání: La Fabrika, Komunardů 30, 170 00 Praha 7

Doba trvání projektu: I. část leden 2005 - duben 2006

V jedné sezóně se budou realizovat čtyři uzavřené celky, které – každý jedinečným způsobem, ale především pod zorným úhlem fenoménu lidských práv – budou reflektovat dobu od roku 1939 do roku 1945 v bývalé Československé republice. Souhrnný název první části projektu Pozdní sběr.cz ponese název Perzekuce 1939 - 1945. Půjde o zapracování podstatných skutečností spojených s odsuny a likvidacemi českého a posléze německého civilního obyvatelstva v rozmezí let 1939 - 1945, zahrne tedy období Protektorátu Čechy a Morava a osvobození Československé republiky.

Obecným tématem celého projektu je fenomén křivdy v dějinách a fenomén boje o paměť. Námi vyčleněný časový prostor bude v patřičných souvislostech reflektovat, že jde o dobu a oblast v našich dějinách, která je právě v komplexních souvislostech značně citlivá. Citlivá a problematická je dle našeho pohledu v důsledku rozrušení sousedských vztahů dvou kultur v souvislosti s nacistickým protektorátem a osvobozením od něho. Půjde o rozkrytí příčin, motivů a důsledků v rovině porovnání lidského utrpení pod jhem nacismu s lidským utrpením po osvobození Rudou armádou. Donedávna byl tento problematický okamžik českých dějin v patřičných souvislostech vlastně tabu.

V širším smyslu budeme pracovat s obecně platným tématem extremismu. Chceme se o to pokusit komplexně, prostřednictvím propojení divadelních inscenací, dokumentárních filmů, diskusí, přednášek a tématických výstav.

I. část projektu leden - září 2005 - „Porta Apostolorum 1939-1945.“

Tento první subprojekt je zaměřen na historickou skutečnost v sudetském městě Postoloprty v severozápadních Čechách během Protektorátu Čechy a Morava a současně na okamžik nejmasovější likvidace německého civilního obyvatelstva v roce 1945. Tehdy bylo v Postoloprtech zlikvidováno kolem osmi set většinou německých civilistů mužského pohlaví.

Na toto téma vznikl dramatický text „Porta Apostolorum“. Tímto textovým fundamentem příznačně začíná celý projekt, poněvadž obecně pojednává o fenoménu válečného útlaku a následné poválečné msty a čistky. Příznačný je také samotný latinský název, jenž do češtiny překládáme jako „Brána apoštolů“.

V polovině dvanáctého století byl na místě dnešních Postoloprt založen benediktinský klášter, jenž nesl jméno Porta Apostolorum. V podstatě šlo benediktýnům o misijní činnost v regionu. Časem kolem kláštera vznikla vesnice. V sedmnáctém století zde založila město německá větev Schwarzenberků, zde začínalo jejich dominium. Za protektorátu zde měla svou základnu NSDAP. V roce 1945 se Postoloprty staly branou apoštolů nového režimu, nové doby, komunistických časů a pro některé místem „konečného řešení“ českoněmecké otázky.

1.část – scénický dokument Porta Apostolorum /předmět grantové žádosti/ začne 28. 5. 2005 ve městě Postoloprty na základě nedokončeného dramatického textu Porta Apostolorum, za účasti pamětníků krvavých událostí z let 1939 - 1945 a za účasti odborné veřejnosti. Scénický dokument bude premiérován na místě činu v Postoloprtských kasárnách, přesně šedesát let po tom, co poslední čistka v Postoloprtech začala.

2. část subprojektu Porta Apostolorum 1939 - 1945 se již bude odehrávat v bývalé slévárně hliníku v Holešovicích/dnešní La Fabrika - otevřený prostor/, kde nadále bude mít celý projekt svou stálou základnu. Zde se také 15. září 2005 odehraje premiéra inscenace dokončené divadelní hry „Porta Apostolorum“. Autor předlohy Miroslav Bambušek, režie David Czesany. II. část projektu říjen 2005 – Pochody smrti 1939 - 1945. V tomto subprojektu půjde o vystopování podobných paralel nacistických pochodů smrti s okolnostmi, za jakých se děly odsuny německého civilního obyvatelstva. Akcent zde bude kladen na paměť konkrétních míst pochodů smrti a svědectví konkrétních lidských osudů v síti utrpení.

Formou tohoto projektu bude v podstatě inscenovaný dokument, tedy propojení svědectví účastníků odsunů jak ze strany odsunovaných, tak ze strany odsunujících. Dále pak v projektu budou účastni erudovaní historici a paralelně se budou předvádět dokumentační materiály. Autor předlohy Roman Sikora, režie Miroslav Bambušek.

III. část projektu listopad a prosinec 2005 – Zápas o politickou moc 1942-1945.

V tomto subprojektu půjde o prezentaci a porovnání souvislostí, za jakých byla mocensky aplikována nacistická moc v okupovaném Československu se souvislostmi, za jakými se rekrutovala nová politická /komunistická/ moc během a po osvobození Československé republiky Rudou armádou. V podstatě nám půjde o rozkrytí okolností zápasu nacismu s komunismem o politickou moc.

Bude to formálně o inscenovaný dokument z archivů ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany apod.

IV. část projektu leden až duben 2006 – ponese souhrnný název Vyšetřování 1947.

Půjde opět o inscenovaný dokument z materiálů, které byly odtajněny teprve před třemi lety. Tématem jsou pokusy o vyšetření mimosoudních procesů spojených s likvidací německého civilního obyvatelstva. Vyšetřování podivných cest kolaborace v revoluční době po osvobození ČSR. Všechna tato vyšetřování proběhla. Vyšetřování tehdy vedli poslanci parlamentu z pověření prezidenta republiky Edvarda Beneše v roce 1947, ale vzhledem k tomu, že záhy došlo v Československé republice ke změně poměrů /únor 1948/, nikdo z odpovědných osob za mimosoudní čistky nebyl potrestán. Následovala pak doba dlouhých čtyřiceti let, kdy vina a všechna volání obětí byla zahlušena a vlastně zapomenuta. Skuteční viníci většinou pak pokračovali v „zářné“ kariéře.

V součinnosti s inscenovanými dokumenty, jichž se budou účastnit odborníci z řad historiků, politologů a duchovních, chceme také pořádat samostatné diskuse, přednášky a promítání filmů, jež jsou s tématem shodné či analogické. Tato poloha je pro náš projekt velmi důležitá, poněvadž nám jde o postihnutí komplexního obrazu historické skutečnosti v době 1939-1945. Naším úkolem bude odhalit příčiny a následky perzekucí v tomto období v co nejostřejší míře.

Struktura a spolupracovníci projektu Pozdní sběr.cz-Perzekuce 1939-1945:

1. Scénický dokument Porta Apostolorum 1939-1945. Inscenační tým: režie Miroslav Bambušek, scénografie Jan Hubínek a Šarko Mirko, dramaturgie Pavel Zvarič.

2. Inscenace divadelní hry Porta Apostolorum. Inscenační tým: režie David Czesany, scénografie prof. Petr Matásek a Zuzana Krejzková, hudba prof. Vladimír Franz.

3. Inscenovaný dokument Pochody smrti 1939-1945. Inscenační tým: režie Miroslav Bambušek, dramaturgie Roman Sikora, scénografie Tom Sorel.

4. Inscenovaný dokument Zápas o politickou moc 1942-1945. Inscenační tým: režie Tomas Zielinsky, scénografie Jaroslav Bönisch.

5. Inscenovaný dokument Vyšetřování 1947. Scénografie Šarko Mirko a Renáta Weidlich.

6. Diskuse, přednášky a konzultace na téma poválečných perzekucí s historiky, sociology, politology: Doc. Tomáš Staněk, Doc. Karel Kaplan, PhDr. Bohumír Roedl a další.

7. Výstavy a prezentace dokumentačního, tématicky orientovaného materiálu-textový a fotografický/archivy a reflexe/.

8. Promítání dokumentárních filmů, jež jsou s tématem shodné či analogické ve spolupráci s Národním filmovým archivem, Českou televizí a Festivalem Jeden svět.

9. Pro projekt Pozdní sběr bude vytvořena speciální typografie studenty Vysoké škole uměleckoprůmyslové – katedra grafiky, ateliér písma a typografie pod vedením MgA Františka Štorma.

10. Ve spolupráci s Českým rozhlasem /se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu/chystáme uvedení zkrácené verze hry Porta Apostolorum

a následně projekt Hlasy svědků perzekucí 1939 - 1945 - zde má jít o zveřejnění konkrétních svědectví, účastníků perzekucí 1939 - 1945.

Cíle celého projektu:

Provokovat vnímavost českého diváka k tématům, která mediální svět není schopen komplexně rozkrýt.

Kontinuitou jednotlivých dramatických textů a s nimi propojeným promítáním dokumentárních filmů, diskusemi, přednáškami, délkou trvání projektu a zapojením českých umělců, politologů, sociologů a historiků chceme vytvořit reflexivní ucelený obraz naší společné minulosti, jehož odkrytí česká společnost stále potřebuje.

Upozornit na potřebu angažování se na skutečnostech, které se sice odehrály o několik desetiletí v čase nazpět, nicméně jejich rozměr a naléhavost naprosto popírají jakýkoli fenomén času.

Oslovit mladou generaci, především studenty středních škol. Dopomoci jim k pochopení skutečností, od kterých nás dělí desítky let a u nichž hrozí, že pokud nebudou reflektovány v patřičných souvislostech jako součást naší sice temné - ale naší - minulosti, že se budou opakovat, poněvadž budou „včas“ zapomenuty.

Svou činností chceme upozornit na příčiny a následky existence všech podob extrémismu a také upozornit na skutečnost, že z extrémismu, kterému nenasloucháme, se může stát ničivý teror.

Poskytnout prostor českým umělcům, myslitelům i diskutérům a tak se pokusit poodhalit zrcadlo našich soudobých dějin.

Historie a souvislosti projektu Pozdní sběr.cz:

Vzniku projektu Pozdní sběr.cz předchází angažovaná, sociálně politicky akcentovaná tvorba Občanského sdružení MEZERY, jež před šesti lety založil režisér, dramatik a producent Miroslav Bambušek v Multiprostoru v Lounech.

O. s. Mezery dlouhodobě participuje na reflexi současného, především východního světa a jeho dědictví. Děje se tak formou, divadelních inscenací, scénických dokumentů, diskusí, přednášek a promítání tématicky shodných dokumentárních filmů.

O. s. Mezery donedávna působilo v Severočeském kraji, konkrétně v Multiprostoru Louny, kde udržovalo dlouhodobou spoluprácí s Činoherním studiem v Ústí nad Labem na bázi společných divadelních projektů a občanské angažovanosti. V současné době se řady o. s. Mezery zásadně rozšířily o další odborníky z oblasti profesionálního divadla a humanitních věd (Prof. Petr Matásek /AMU/, Prof. Vladimír Franz /hudební skladatel/, Kateřina Oujezdská /PR manager/, David Czesany /divadelní režisér/, Jana Lišková /nezávislá divadelní producentka/ atd.

O. s. Mezery přesídlilo do Prahy, kde hodlá při La Fabrice (bývalá továrna na slévání hliníku v Holešovicích) budovat specificky orientovanou, kulturně politickou aktivitu. V případě kulturně politické a sociální orientace o. s. Mezery nejde o nějakou nahodilost či výstřelek. V současné době má za sebou např. tříletý projekt Balkánská sezóna, v rámci něhož se zabývalo hledáním příčin a následků občanských válek na Balkáně. Dělo se tak formou inscenování dramatických textů, formou scénických čtení a vůbec popularizací reflexí balkánských událostí jak z pohledu tamních tvůrců, tak z pohledu cizinců. Dělo se tak za podpory Ministerstva kultury České republiky, OSF Praha, Krajského úřadu v Ústí nad Labem a Města Louny. O. s. Mezery dlouhodobě spolupracuje s předními českými kulturními institucemi, které se zabývají současnou dramaticko-dokumentární reflexí.

Dramatické texty, které se objeví v rámci projektu Pozdní sběr.cz, neexistují. Mají být vytvořeny - vždyť předchozí doba neumožnila otevřeně se o otevřených ranách naší minulosti vyslovovat. Musí se vytvořit ze všech materiálů, které jsou k dispozici /archívy, prameny, svědectví atd./. Za tímto účelem o. s. Mezery oslovilo několik výrazných českých dramatiků /R. Levínský, M. Bambušek, M. Horoščák, P. Stojkov, L. Lagronová, R. Sikora/, aby se podíleli na vzniku dramatických textů.

Vybrané texty a jejich dokumentační zapracování budou tvořit dramaturgicky vyvážený celek a jejich inscenace budou v Čechách uvedeny poprvé.

Výhledy a budoucnost projektu Pozdní sběr.cz

V druhé půli sezóny, tedy od května 2006, bychom rádi pokračovali v této orientaci a podobným způsobem jako projekt Perzekuce 1939-1945 bychom zpracovali období 1948 až 1954 s názvem „Procesy 1948-1954 s vedením záškodnického spiknutí proti republice“, tedy nástup komunismu a komunistické zastrašovací exemplární čistky mezi českou inteligencí, tedy okamžik definitivního vzestupu komunistického režimu.

Dále chceme vytvořit jakési širší fórum, kde budou diskutována výše zmíněná období naší minulosti. Půjde o široké fórum, které nemá být roztříštěno do frakcí, ale naopak bude působit na vytváření uceleného zrcadla naší minulosti.

Maximálně apelovat na obecné povědomí o této naší minulosti a tak „živým“ způsobem narovnávat médii a některými politiky značně pokřivený charakter naší komunistické minulosti.

Činíme a chceme dál tak činit, protože se domníváme, že doba na tento pozdní sběr právě přišla.

Koordinátoři projektu

Projekt vznikl na základě spolupráce o. s. Mezery /předseda Bc. Miroslav Bambušek/ a pana Richarda Balouse (majitel objektu bývalé slévárny na hliník, nyní La Fabrika – otevřený prostor).

Svatopluk Karásek – poslanec parlamentu České republiky

Igor Blaževič - festival Jeden svět

Dušan Pařízek – Pražské komorní divadlo

Prof. Petr Matásek a studenti DAMU-KALD

Doc.Tomáš Staněk – Slezský ústav pro soudobé dějiny /konzultace/

Bc. Jana Lišková – nezávislá producentka

Kateřina Oujezdská – PR manager

VŠUP – ateliér typografie, MgA. František Štorm

římsko-katolický farář P. Gereon T. Biňovec O. Praem. u Kostela sv. Ludmily a jeho nadace K2001- Český a slovenský exil

týdeník Respekt

Česká televize

Český rozhlasZpátky