Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Deset bodů pro euroústavu

Margot Wallström

Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise, přednesla 9. května na půdě Univerzity Karlovy v Praze projev. Mimo jiné v něm představila svých deset bodů pro evropskou ústavní smlouvu.

Evropská komise novou ústavu podporuje a já bych vám ráda vysvětlila proč. Vlastně vám sdělím svých deset hlavních důvodů, proč hlasovat "pro".

1. Ústava zjednodušuje evropský právní systém a činí jej snáze pochopitelným. Namísto několika různých smluv a třiceti šesti různých právních aktů budeme mít pouze jedinou smlouvu a šest druhů právních aktů.

2. Ústava zavádí v Evropské unii spravedlivější a účinnější rozhodování. Podle stávajících pravidel musí být rozhodnutí rady přijímána v řadě oblastí politiky jednomyslně. Pokud jen jedna země nesouhlasí s ostatními dvaceti čtyřmi, může využít práva veta a rozhodnutí zablokovat. To je absurdní a rozrůstající se unie je pravidlem jednomyslného schvalování čím dál více paralyzována. Nová ústava proto pravidla mění. Rada ministrů bude téměř všechna rozhodnutí přijímat většinovým hlasování a jednomyslnost bude požadována pouze ve velmi malém počtu otázek. A co víc -rozhodnutí se schválí, podpoří-li jej padesát pět procent členských států představujících šedesát pět procent obyvatelstva. Jde o jednoduchý systém, který zabrání velkým zemím, aby si prosazovaly jen své zájmy, ale zároveň malým zemím neumožní blokovat rozhodnutí ostatních.

3. Ústava Evropskou unii více zviditelňuje na světové scéně. Budeme mít evropského ministra zahraničních věcí - jednu osobu, která bude odpovědná za veškeré aspekty úlohy Evropské unie ve světě a která zajistí větší účinnost a koordinaci.

4. Ústava jasně vymezuje hodnoty a cíle Evropské unie. Mezi hodnoty patří svoboda, demokracie, rovnost, dodržování lidských práv, tolerance, spravedlnost, solidarita a nepřípustnost diskriminace. Za cíle si unie klade dosažení plné zaměstnanosti, sociální pokrok, ekonomický růst a vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

5. Ústava objasňuje, kdo co dělá na regionální, národní a evropské úrovni. Přímo říká, že Evropská unie má pouze ty pravomoci, které jí její členské státy svěří. Toto dokazuje, že se EU nestává žádným "superstátem".

6. Součástí ústavy je Listina základní práv, která například zahrnuje: právo na svobodu a bezpečnost; svobodu vyjadřování a právo na informace; rovnost před zákonem; právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky. Začleněním listiny do ústavy se tato práva nejen vyjasní, ale stanou se též právně vymahatelnými. Budete-li mít pocit, že jsou vaše práva porušována, můžete se svým případem obrátit k Evropskému soudnímu dvoru.

7. Ústava dělá Evropskou unii transparentnější, protože Radě ministrů ukládá povinnost rozhodovat veřejně. Lidé tak budou vědět, o čem se rozhoduje.

8. Ústava dává větší pravomoc Evropskému parlamentu, který bude v téměř všech oblastech přijímat právní předpisy společně s radou. Parlament bude rovněž volit předsedu Evropské komise a kandidáti na tento post budou vybíráni na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu.

9. Na základě ústavy budou mít národní parlamenty možnost více Evropskou komisi kontrolovat. Kdykoli komise předloží návrh nové iniciativy EU, budou národní parlamenty muset zvážit, zda je to skutečně nezbytné nebo zda by se výsledků nedalo dosáhnout účinněji na národní nebo místní úrovni. Bude-li se jedna třetina národních parlamentů domnívat, že daný návrh není nezbytný, bude jej komise muset přezkoumat a případně změnit či vzít zpět.

10. Ústava poskytuje občanům více přímých pravomocí, protože dokážete-li shromáždit milion podpisů v podstatném počtu zemí Evropské unie, můžete komisi vyzvat, aby předložila návrh nového předpisu či politiky. Ve skutečnosti tak získáte právo iniciativy, které dříve náleželo pouze komisi. Tato skutečnost představuje skutečný pokrok v cestě k přímé demokracii v Evropě.

To je tedy "deset důvodů Margot Wallströmové". Věřím, že ústava představuje velmi významný pokrok na cestě k jednoduché, účinné a demokratické Evropě, kterou si přeji já a kterou si přejí podle toho, co mi sdělili, i obyčejní lidé.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky