Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2006


Akce Paměť a svědomí

Hana Catalanová

Veřejná výzva na pomoc rodinám amerických válečných zajatců, kteří se dodnes nevrátili domů.

Přestože máme zákon o protiprávnosti zločinného komunistického režimu, naši rychle se střídající politici jako by stále nenacházeli odvahu nastavit minulosti zrcadlo, odsoudit odsouzeníhodné (byť třeba jen morálně), zveřejnit všechny dodnes utajované bestiality, nehumánní praktiky a zločiny bývalých tajných služeb pod direktivou KSČ, aby další generace mohly včas toto nebezpečí rozpoznat a zničit jej hned v zárodku. Místo toho nás dezinformují zdánlivě demokratickými programy svých silných politických stran, jež jsou dnes již všechny infiltrované bývalými totalitními strukturami, a vedou nás za naše peníze znovu na pokraj samotného bytí. Neboť není bytí - důstojně lidské existence - bez svobod, práv a povinností, které zaručuje jedině zdravá demokratická společnost, jež se dokázala vypořádat se svojí minulosti a poučit se z ní. Jedině taková společnost získá respekt, nezištnou pomoc a důvěru že strany dalších fungujících a prosperujících demokratických zemí.

Zkorumpovaní a nečestní politici však nejsou podstatou našeho Česko-Slovenska. Mají sami se sebou co dělat, aby alespoň jedno volební období vydrželi a neutonuli v žumpě lží, přetvářek a podvodů a aby za poměrně krátkou dobu dokázali finančně i jinak zabezpečit sebe a své blízké. Tam cest nehledejme. Hledejme ji u sebe, neboť základem, hybnou silou a mocí státu jsme právě my, obyčejní občané.

Protože spolupráce americké strany s našimi politiky - dá-li se to vůbec spoluprací nazvat - nepřinesla a nepřináší žádné pozitivní bilancování ohledně osudu amerických válečných zajatců, a výsledkem mnoha jednání jsou pouhé sliby našich politiků, které dobře známe i z jiných oblastí jejich služby občanům, rozhodli jsme se právě ve věci cti oslovit své spoluobčany v Česku a na Slovensku.

Vyzýváme všechny, kteří prošli hrůznou mašinérii sovětského systému Gulag - a měli to štěstí vrátit se domů, aby, pokud v některém z lágru narazili na americké válečné zajatce, podali svá svědectví a pomohli tak vyplnit mezery v probíhajícím šetření. Vyzýváme i ty, kteří se aktivně či pasivně účastnili tehdy tajných operací v Koreji a Vietnamu (Laos, Kambodža, Československo), aby se zbavili svého temného a těžkého břemene minulosti a podali svá svědectví. Sovětský systém tzv. "buněk" neumožňoval, aby se účastník tajné operace seznámil s celým projektem, tudíž je víc než pravděpodobně, že účastníci těchto projektů zjistili až sami a po dlouhé době, na čem se to vlastně podíleli. Výzva se týká i vědeckých a výzkumných pracovníků v bývalém Československu.

Československo prokazatelně asistovalo bývalému Sovětskému svazu při přesunech amerických válečných zajatců z oblasti Koreje, Vietnamu a dalších do SSSR i jinými přísně utajovanými operacemi ochotně plnilo zrůdný sovětský program. Po 2. světové válce bylo do SSSR z německých zajateckých táborů zavlečeno přes 25.000 amerických válečných zajatců. Z tohoto počtu jich bylo repatriováno pouze 4.165. Ze Severní Koreje nebylo repatriováno kolem 8.000 válečných zajatců, z toho jich byly v roce 1953 a 1954 téměř 3.000 přesunuty z Číny na Sibiř. Přes 3.000 amerických válečných zajatců se nevrátilo z Vietnamu, Laosu a Kambodže, a další stovky "zmizely" během dlouhého období studené války, kdy při různých operacích padly do rukou komunistického nepřítele.

Není podstatné, že třeba již žádný z válečných zajatců není naživu, i když je to stále víc než pravděpodobné, vzhledem k určitým svědectvím a jejich nečekaným návratům. Loni v červenci se po 60 letech vrátil z Ruska do Vídně Rakušan Franz Steeg, válečný zajatec z 2. světové války! V průběhu let to není ojedinělý případ. Máme svědectví přímo od našich spoluobčanů, kteří potvrzují přítomnost amerických válečných zajatců jak na našem území, tak v bývalém SSSR.

Památce amerických válečných zajatců i jim samým, pokud dodnes žijí v zajetí (nebo mají relativní "svobodu" v omezeném prostoru, pod jinou identitou apod.), jejich službě, rodinám i našemu spojenci v NATO dlužíme jedinou věc: pravdu.

Tato výzva má ryze lidský charakter, žádné politikaření či nekalé úmysly a hyenismus, se kterými jsme se již také setkali. Důvěrnost a diskrétnost je vzhledem k okolnostem samozřejmostí. Jakékoliv informace či svědectví je možno zasílat či dojednat osobní setkání následovně:

a) poštou na adresu

SZCSPV-SR (Světové združenie bývalých čs. politických väzňov, sídlo Zürich, Švýcarsko, pobočka SR)

Hana Catalanova - vedoucí sekce US POWs

Nám. Sv. Egidia 102/14

SK-058 01 Poprad, SR

b) e-mailem přímo zástupci americké organizace Coalition of Families of Korean & Cold War POW/MIAs pro Česko a Slovensko na adresu

hana.catalanova@worldonline.cz

Za obě organizace předem děkuji za lidský přístup k naší výzvě, odvahu a dobrou vůli pomoci vnést světlo do temnot osudu amerických válečných zajatců.

Hana Catalanová

Operation "Memory & Conscience"

Appeal to Czech+Slovak nationals for help to the families of US POWs who didn´t come home!

Although we have adopted a law on unlawfulness of the criminal communist regime, our quickly come and go polititians don´t seem to gather their courage to hold out a mirror to the past, to condemn the condemnable (even if just morally), to disclose all still classified bestialities, unhuman practices and crimes of the former secret services under the directives of the Communist Party of Czechoslovakia, so as our future generations could in time recognize this evil and would be able to destroy it right in its seed. Instead, our polititians disinform us with colorable democratic programs of their strong political parties that are today all infiltrated by former totalitarian structures, and they lead us again all paid for by our money to the very edge of being. For there is no being dignified human existence without freedoms, rights and obligations that are guaranteed only by a wealthy democratic society which was able to square up with its past and learn its lessons in the process of doing so. Only such society gains respect, selfless help and trust from other well-functioning and prosperous democratic countries.

But corrupt and dishonest polititians do not form the base of our Czecho-Slovakia. They are themselves too busy to withstand at least one term without drowning in a cesspit of lies, hypocrisies and swindles, and considering a fairly limited time they have on hands, to be able to secure financially and otherwise themselves and their closest ones. Let´s not look for honor there. Let´s look for it within ourselves, for the base, strenght and power of the nation it is us, ordinary folks.

Because the cooperation between our and American sides if we could at all call it a cooperation didn´t bring and isn´t bringing any positive accounting for regarding the fate of US POWs, and results of many meetings and negotiations are mere promises on our polititians part, promises that we very well know even from other spheres of their service to the public, we have decided particularly as a matter of honor to address our fellow citizens in Czecho-Slovakia.

We call on everyone of you who went through the horrific wheels of the Soviet Gulag system and was lucky enough to come back home. If you, during your lenghty ordeal in various force-labor camps, came accross or heard of any US POWs, do come forward and provide us with your sightings and testimonies. By doing so you will help to fill the ongoing research voids.

We also call on those of you who actively or passively participated in then covert operations in Korea and Vietnam (Laos, Cambodia, Cechoslovakia). Come forward and shed your dark and heavy burden of the past, come forward with your evidence now. The Soviet system of so called "cells" unabled the participant of the given secret operation to know and fully understand the entire project and therefore it is more than likely that participants of these project discovered by themselves and after a long time, what it was really about.what they unknowingly participated in.

This appeal also goes for the scientists and research workers in former Czechoslovakia. Czechoslovakia probably assisted former Soviet Union in transferring the US POWs from war theatres in Korea, Vietnam and other places to USSR, and even with other top secret operations it was obligingly helping in fulfilling the devilish Soviet plan.

After WWII more than 25.000 US POWs from German prisoner camps were transferred to USSR. Out of these only 4.165 were later repatriated. From North Korea around 8.000 US POWs were NOT repatriated, and almost 3.000 of them were transferred in 1953 and 1954 from China to Siberia. More than 3.000 US POWs didn´t come home from Vietnam, Laos and Cambodia, and further hundreds "disappeared" during a long period of the Cold war, when they fell into the enemy´s hands while on various missions.

As important as it is, it is not vital that maybe none of the US POWs is alive today, even though this is more than likely considering numerous sightings and unexpected returns. Last year in July, Franz Steeg, WWII POW returned home to Austria after 60 years in Russia!. and his is not the only case during past decades. We have testimonies directly from our fellow citizens who prove the presence of US POWs both in our country and the former USSR.

To the memory of US POWs and to them alone if they still, till today, live in captivity (or have a relative "freedom" in some restricted space under some new identity, etc.), to their service, families and to our NATO ally, we owe one thing: Truth.

This Appeal has purely human character, no politicking or dishonest attentions and hyenism that we already met with. Confidentiality and discretion are, because of the circumstances, fully guaranteed.

Any information, sightings or testimonies can be forwarded, or personal meeting arranged, as follows:

a) by ordinary mail addressed to:

SZCPV SR (World Association of Former Czechoslovak Political Prisoners, Zürich-Switzerland; branch office in the Slovak Republic)

Hana Catalanova US POWs section

Nam. Sv. Egidia 102/14

SK-058 01 POPRAD, SR

(Ph.: ++421 52 7722626, ++421 903 142771)

b) by e-mail to Czech+Slovak representative of "Coalition of Families of Korean & Cold War POW/MIAs" addressed to:

hana.catalanova@worldonline.cz

On behalf of both organizations, I thank you for your human approach towards our Appeal, for your courage to come forward and for your good will to bring some light into the darkness surrounding the fate of the US POWs. who didn´t come home yet.

Hana CatalanovaZpátky