Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2007


Evropská ústava nezřizuje "superstát"

Otto Drexler

Alespoň v české kotlině u velké části obyvatelstva zakotvilo přesvědčení (nebo spíše blud), že přijetí evropské ústavy by znamenalo vytvoření jakéhosi evropského superstátu, jenž zbaví členské státy jejich pravomocí a učiní z nich pouhé provincie. U českých euroskeptiků se právě toto tvrzení stalo jedním ze základů argumentace za případné odmítnutí evropské ústavy. Bez bližšího upřesnění, aniž se snažili toto tvrzení podepřít citací s onoho ústavního dokumentu, vnukli mnoha českým občanům iluzi, že evropská ústava znamená nebo předznamenává vytvoření evropského superstátu a odejmutí dalších pravomocí členských států na evropskou úroveň. Nepochybně toto tvrzení, kterému mnoho Čechů uvěřilo, bylo důvodem, proč mnozí Češi evropskou ústavu odmítají.

Že tomu tak však je, to je jen důsledek toho, že Češi nemají představu o budoucnosti EU. Kdyby ji měli, nemohli by podlehnout těmto bludům. Buď souhlasím s evropskou integrací a s nadnárodním vyjednáváním, a nebo nesouhlasím a jakoukoliv evropskou organizaci si představuji jen na mezivládní bázi. Mnozí zastánci si sice nepochybně federalizovanou Evropu přát mohou, ale to není nejen na pořadu dne a tématem celoevropských debat, ale ani sama evropská ústava nic podobného nezřizuje. Euroskeptici nejsou proti tomuto dokumentu proto, že by byl dlouhý, nesrozumitelný, že by zřizoval "superstát", nýbrž proto, že oni nesouhlasí s evropskou integrací, nechtějí sdílenou suverenitu, nechtějí nadnárodní instituce, chtějí pouze mezivládní organizaci.

Co tedy znamená evropská ústava především? Znamená faktické uzákonění dosavadního směru: tj. evropské integrace a nadnárodního vyjednávání. Potvrzení Evropské unie jakožto politické entity, kterou již od dob Maastrichtské smlouvy je. Evropská unie je nadnárodní instituce ustavená smlouvami, ale dosud nevybavená konstitucí, která by jí byla vlastní. I to byl jeden z důvodů sepsání ústavy. Dalšími důvody byly tyto: jak vytvořit a monitorovat přesnější rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy při zachování principu subsidiarity; zjednodušit smlouvy ve snaze učinit je jasnějšími a srozumitelnějšími bez změny jejich smyslu; určení role národních parlamentů v evropské architektuře.

Evropská ústava nezřizuje superstát, naopak je cestou k zprůhlednění Evropské unie, k odstranění jejího demokratického deficitu. Je pravdou, že je v přímém protikladu s tím, co by si představovali euroskeptici; potvrzuje to, co již bylo stanoveno předchozími smlouvami: Evropská unie je politickou entitou, ani státem, ani mezivládní organizací. Rozhodujeme-li tedy o ústavě, mějme na paměti, že je to volba mezi politickou entitou a v současnosti nerealizovatelnou mezivládní organizací.Zpátky