Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2009


Tak dlouho se chodí...

Jan Sammer

Pokud se lidé zlobí na Kanadu pro zavedení viz, je třeba jim připomenout mnohaleté porušování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a opakované napomínání Výboru Spojených národů, který nad tímto Paktem dozírá. V odpovědi Výboru z roku 2001 na zprávu české strany o plnění povinností, ke kterým se Česká republika zavázala, Výbor uvádí:

„Výbor je velice znepokojen diskriminací menšin, zejména Romů. I když delegace přiznala tento problém, Výbor nebyl podrobně informován o diskriminaci v zaměstnání, výchově, zdravotní péči, v ubytování, ve věznicích, v sociálních programech a v privátní sekci, stejně jako o účasti ve veřejném životě. Kroky, které stát podnikl, aby zlepšil sociální a ekonomickou situaci Romů nestačí k tomu, aby ovlivnil tuto situaci, takže skutečná diskriminace nadále trvá.

Aby stát zajistil plnění článku 2 a 26 Paktu, měl by podniknout kroky k tomu, aby odstranil diskriminaci menšin, zejména Romů a aby zajistil jejich práva podle Paktu. Výboru by měly být předloženy podrobnosti o opatřeních a jejich výsledcích v praxi.

Výbor je obzvlášť znepokojen nepoměrným počtem romských dětí, které jsou přidělovány do zvláštních škol, určených pro děti mentálně postižené. To ukazuje na stereotypní rozhodování a porušování článku 26 Paktu. To činí postup na vyšší školy velice obtížný a téměř nemožný.

Stát by měl podniknout okamžité a rozhodné kroky k tomu, aby odstranil oddělování romských dětí v svém vzdělávacím systému, aby zajistil umístění dětí ve škole na individuálním hodnocení a aby nebylo ovlivněno národností dítěte. Tam, kde je to třeba, by měl stát také zajistit zvláštní výchovu dětí Romů a ostatních menšin, aby zajistil kladným přístupem jejich právo na vzdělání.“

A v hodnocení zprávy předložené Českou republikou v roce 2007, Výbor uvádí:

„Výbor vyjadřuje politování nad přetrvávajícími zprávami o policejním zneužívání pravomocí zejména vůči Romům a jiným zranitelným skupinám zvláště v průběhu zatýkání a zajištění a skutečností, že smluvní strana neustavila nezávislý orgán s kompetencí přijímat a vyšetřovat veškeré stížnosti na nepřiměřené použití síly a jiné zneužití pravomocí policií, jak bylo doporučeno v předchozích závěrečných doporučeních Výboru. Výbor poznamenává, že toto opomenutí může přispět k de facto beztrestnosti policistů porušujících lidská práva (čl. 2, 7, 9 a 26).

Smluvní strana by měla přijmout přísná opatření k vymýcení veškerých forem špatného zacházení policií, zejména:

a) ustanovit mechanismus pro vyšetřování stížností na jednání příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, který bude zcela nezávislý na ministerstvu vnitra, jak bylo doporučeno Radou vlády pro lidská práva v roce 2006;

b) zahájit disciplinární a trestní řízení proti údajným pachatelům a odškodnit oběti; a

Výbor se znepokojením zaznamenává, že romské a jiné ženy byly sterilizovány bez svého souhlasu, a že relevantní doporučení obsažená ve zprávě veřejného ochránce práv z roku 2005 dosud nebyla implementována. Výbor zejména vyjadřuje politování nad volností danou lékařům v tomto ohledu a skutečností, že s pachateli nebylo zahájeno trestní řízení. Výbor je také znepokojen tím, že nebyl vytvořen systém odškodnění a že oběti nebyly nijak odškodněny (články 2, 3, 7 a 26).

Smluvní strana by měla:

a) implementovat doporučení obsažená ve zprávě veřejného ochránce práv z roku 2005;

b) poskytnout povinné vzdělávání o lidských právech pacientů příslušníkům zdravotnických profesí a sociálním pracovníkům;

c) poskytnout odškodnění a zajistit pomoc obětem, včetně právní pomoci těm, kteří zamýšlejí podat soudní žalobu;

d) zahájit trestní řízení s údajnými pachateli;

e) zajistit plně informovaný souhlas ve všech případech, kdy je navrhována sterilizace a přijmout veškerá potřebná opatření k zamezení nedobrovolným nebo nuceným sterilizacím v budoucnu, včetně písemných formulářů poskytnutí souhlasu vytištěných v romském jazyce a vysvětlení povahy navrhovaného lékařského zákroku osobou, která mluví jazykem pacienta.“

Tato hodnocení dále vytýkají České republice i jiná porušování Paktu, např. v oblasti diskriminace v restitucích. Úplné znění najdete v angličtině na těchto stránkách:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.72.CZE.En?Opendocument

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/417/12/PDF/G0741712.pdf?OpenElementZpátky