Komunističtí exponenti

RSDr. Jindřich Valouch

RSDr. Jindřich Valouch - starosta města Přerov za ČSSD.Ze služebních záznamů VH.

DatumZdrojObsah
16.2.1999M373
Zdroj sdělil, že dne 16.2.99 se v dopoledních hodinách na městském úřadě v Přerově uskutečnila schůzka současného starosty Jindřicha Valoucha (ČSSD), místostarosty Jiřího Laitocha (ČSSD) s Jiřím Metelkou, který je členem SČK (strany československých komunistů). Na tom, aby se tato schůzka uskutečnila měl mimo jiné největší zájem Ludvík Zifčák, který pověřil přerovské členy SČK k tomu, aby tuto schůzku zorganizovali. Na schůzce se její účastníci dohodli na tom, že v žádném případě nebude v Přerově bráněno členům SČK a KSM (Komunistický svaz mládeže) v jejich aktivitách. Zdroj upozornil, že účastníci schůzky se z předlistopadového období velmi dobře znají a to díky společným aktivitám v rámci KSČ a SSM. (Poznámka: současný starosta města Přerov Valouch je bývalý nomenklaturní kádr KSČ. Působil jako tajemník OV KSČ. Současný místopředseda Laitoch je bývalý předseda OV SSM a bývalý člen KV SSM.) V průběhu schůzky vyjádřil Valouch i Laitoch obavy z toho, že s průběhu mých rehabilitací může být zjištěno, že oba spolu s dalšími spolupracovali s LM a STB v boji proti vnitřnímu nepříteli. Současně všichni vyjádřili obavy z toho, že bych mohl být nakonec úplně rehabilitován. O průběhu schůzky Metelka podrobně informoval ostatní členy SČK a KSM s tím, že schůzka byla mimořádně úspěšná a že se podařilo navázat spolupráci mezi SČK a nejvyšími představiteli městského úřadu v Přerově. Zdroj upozornil, že 25.2.99 se má v Olomouci konat protestní akce v rámci aktivit SČK a KSM. Pozn. schůzka se zdrojem se měla původně uskutečnit v dopoledních hodinách. Přeložení schůzky bylo zapříčiněno tím, že jsem byl na 9:00 hod volán k výslechu na PČR Přerov ve věci protestní akce SČK a KSM. Z dosavadních informací mimo jiné vyplývá, že na mne SČK a KSČM v nejbližších dnech hodlá podat trestní oznámení.


Dokumenty

Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
16.5.1989 JV: Cesty rozvoje socialistické demokracie
originál
str.1
html
Socialistická společnost vytváří všestranně podmínky, aby zabezpečila šťastný, bohatý, tvůrčí život všech členů. ... Aktivy mladých poslanců, pracující v souladu s dokumenty přijatými orgány státní moci a správy Socialistickým svazem mláde-že. se staly nepostradatelným pomocníkem národních výborů i mládežnických organizací. Maji-li však ještě lépe plnit své poslání, nemohou se obejít bez trvalé pomoci stranických orgánu a komunistů pracujících v národních výborech. Chtěl JV reformovat socializmus zevnitř? Věřil, že systém stojící jednou nohou na závisti a druhou na nenávisti s bezpečnostním aparátem, jehož denní chléb bylo porušování základních lidských práv, se mu podaří změnit do společnosti svobobody a opravdové demokracie? Dobře, za omyl z hlouposti nelze soudit. Proč se však stýká s představiteli SČK nyní? To už není hloupost, to už je víra v komunizmus, víra v princip, který odebírá svobodu, který zabíjí výjmečné, vyzdvihuje průměrné, demotivuje a ničí lidskou důstojnost - exaktně dokázáno při experimentu trvajícím 40-70 let probíhajícím na lidech více než desítky států vedoucím k jejich ekonomickému kolapsu. Je snad JV slepý, že to stále nevidí?
15.9.1989 Nové přerovsko: Informace ze zasedání OV KSČ
originál
str.1
html
Soudruh J. Valouch prošel od mládl řadou stranických a veřejných funkcí v ZO a OV KSČ, v SSM, ROH, ČSTV a SAK. Zís kal hodně zkušeností, které ve spojení s teoretickými znalost mi, organizačními schopnostmi, iniciativním a svědomitým pří stupem k plnění úkolů dávají předpoklady k úspěšnému výkonu funkce tajemníka ÚV KSČ. "Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb" - princip komunizmu, který v první půlce u lidí očekává absolutní altruizmus v jehož rámci budou lidé společnosti odvádět maximum bez nároku na nadstandard oproti těm, kteří odvádějí (řádově) méně - krásná myšlenka, i když zřejmě naivní. Avšak pozorně si všimněme druhé půlky: "každému podle jeho potřeb" - inheretně postuluje existenci vyššího systému, který rozhoduje, jaké kdo má potřeby a jak budou jeho potřeby uspokojovány - to už není naivita, to už je zvůle.
První přirozeně nefungovalo, protože lidé jsou soutěživí a chtějí vyniknout a být vidět, a když nemohou vyniknout, ztrácí energii. Druhé ze zvrhlo do teroru státní moci.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com