Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Slovenské knihy, noviny a časopisy na západ od Bumbálky

Pavel Landa

Čas od času si někdo na stránkách česko-slovenského čtrnáctideníku MOSTY posteskne nad nedostupností slovenských knih, novin a časopisů v České republice. Je tomu opravdu tak? Nebo - jak to vlastně je? Obrátil jsem se na několik knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (tedy na západ od horského motelu Bumbálka, odkud se může chodec pohodlně vydat z kopce na Slovensko, nebo naopak - opět z kopce - do České republiky) s jedinou otázkou: “Jak je to dnes ve vaší knihovně se slovenskými knihami, časopisy a novinami?”

Mgr. Marie Dočkalová, Městská knihovna Třebíč: “V současné době bohužel nenakupujeme žádné slovenské knihy s výjimkou některých turistických průvodců. Slovenské noviny a časopisy teď nepředplácíme a nekupujeme. Knihovna má přístup na internet a v případě potřeby upozorňujeme čtenáře na možnost přístupu k elektronickým formám novin a časopisů, tj. i ke slovenským. Před rokem 1993 knihovna doplňovala fond beletrie především o tituly, o které byl mezi čtenáři zájem. Šlo například o překlady cizojazyčné literatury, která ve slovenštině vyšla dříve než v češtině, případně v češtině nevyšla vůbec, dále o původní slovenskou poezii a odborný knihovnický časopis Knižnice a informácie.”

Kristina Kotlářová, Ústřední knihovna Slezské univerzity v Opavě: “Naše knihovna odebírá devět titulů časopisů vydávaných na Slovensku: IT lib, Imago, Kritika a kontext, Knižnice a informácie, Knižnica, Kultúra slova, Slovenská reč, Slovenská literatura, Computing and Informatics.”

Mgr. Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: “Naše knihovna v současné době nabízí 9 slovenských periodik plus tři krajanská slovenská periodika vycházející v ČR. Pokud jde o knihy, za léta 2000-2002 jsem v systému napočítal 42 přírůstků publikací vydaných na Slovensku (z toho řada je v češtině a na Slovensku má pouze vydavatele) a 28 publikací ve slovenštině (tady jde v řadě případů o sborníky, v nichž je slovenština jedním z jazyků). Samozřejmě, že z doby před rozdělením je nabídka podstatně širší, do roku 1992 jsme pokrývali podstatnou část slovenské produkce, takže zájemce o slovenštinu jistě uspokojíme, ale v případě novinek je to podstatně horší. A musím říci, že zatím nejsme čtenářským zájmem tlačeni k tomu, abychom akvizici slovenských publikací posilovali.”

Zdenka Daňková, knihovna bývalého okresu Šumperk: “Nejvíce knih ve slovenském jazyce je ve fondech knihoven regionu bývalého okresu Šumperk ještě z osmdesátých let, kdy na Slovensku vycházela kvalitnější knižní produkce než v Čechách; tyto knihy jsou ale dnes poměrně málo využívány. V současné době knihovny doplňují asi nejčastěji tituly typu průvodců Slovenskem a jednotlivými pohořími, o které je mezi čtenáři zájem.”

Mgr. Ivana Vaňková, Městská knihovna ve Velkém Meziříčí: “Naše knihovna neodebírá žádné slovenské noviny a z časopisů pouze do loňského roku Líniu. Cizojazyčných (včetně slovenských) knih zde máme poskromnu v průřezu všemi žánry. Nijak cílevědomě knihovní fond v tomto ohledu nedoplňujeme, zvláště z finančních důvodů.”

PhDr.Jarmila Daňková, Městská knihovna v Jihlavě: “V současné době v naší knihovně kupujeme pravidelně pouze časopis Korene. Jinak knihy ani periodika ve slovenštině nenakupujeme, přičemž vycházíme z požadavků našich uživatelů. Knihy ve slovenštině nejsou ani v nabídce knihkupectví a nakladatelství, se kterými při akvizici spolupracujeme. Čtrnáctideník MOSTY dostáváme darem a je k dispozici v naší čítárně.”

Vladimíra Walterová, Krajská knihovna Karlovy Vary: “V roce 2002 jsme zapsali do našeho knihovního fondu 135 titulů neperiodických publikací ve slovenštině. Odebírali jsme periodika: Mosty, Dorka, Dorka magazín, deník Sme. Zájem o literaturu ve slovenštině upadá, pouze pro starší generaci není problém číst ve slovenštině. Původní slovenská tvorba je zastoupena sporadicky.”

Mgr. Marie Posltová, Městská knihovna v Jablonci nad Nisou: “V knihovně nemáme slovenské noviny a časopisy, knihy pouze starší, kdy často vycházely jen slovensky /detektivky, společenské romány/. Mezi čtenáři a návštěvníky není o ně zájem, nepožadují slovenské noviny a knihy.”

Jindra Hromadová, Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti: “Neodebíráme žádné slovenské noviny ani časopisy. S knihami je to podobně: za cely loňský rok jsme nakoupili jednu knihu ve slovenštině (monografii o Marii Zavadilové, vydalo FO Art Bratislava). Zájem o četbu ve slovenském jazyce není téměř žádný, i když ve fondu tyto knihy z předcházejícího období (do roku 1990) jsou.”

Mgr. Zuzana Tichá, Ústřední knihovna Slezského zemského muzea v Opavě:

Lze říci, že v posledních letech slovenská literatura v naší knihovně není tak hojně zastoupená v porovnání s léty minulými, přesto stále vyměňujeme časopisy a nakupujeme slovenské knihy. Výměna odborných časopisů probíhá s těmito institucemi: Geologický ústav SAV, Bratislava, Knižnica Botanického ústavu SAV, Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Kysucké múzeum, Čadca, Slovenská ornitologická spol. Bratislava, Slovenské národné múzeum, Bratislava, Ústav zoologie SAV, Bratislava, Východoslovenské múzeum, Košice, Thaiszia, Košice, Slovenské národné múzeum, Martin, Archeologický ústav SAV, Nitra, Povážske múzeum, Žilina, Vojenský historický .ústav, Bratislava. Dále kupujeme dva odborné časopisy: Les a Hudobný život. Kromě toho každý rok nakupujeme slovenskou literaturu v Praze ve Slovenské knize. Jde především o literaturu z oblasti společenských věd - historie, politologie, filozofie, sociologie, otázky národnostních menšin apod.

Lenka Ječná, Městská knihovna Roudnice nad Labem: “Od roku 1990 naše knihovna knihy ve slovenštině nenakupuje. V knihovním fondu máme tituly ve slovenštině vydané před rokem 1990 - jde převážně o beletrii. Od doby, co ceny knih výrazně stouply, musíme šetřit a jednotlivé tituly vybírat s ohledem na skladbu našich čtenářů. Z cizojazyčných titulů je zájem mezi studenty o knihy v anglickém a německém originále.”

Helena Antonínová, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: ”Slovenské knihy v menší míře nakupujeme, noviny neodebíráme kromě čtrnáctideníku MOSTY. V časopisech je situace lepší, v současné době odebíráme 22 slovenských titulů.”

Božena Klimešová, Městská knihovna Štíty: “V současně době žádné knihy a časopisy ve slovenštině nemáme.”

Samostatnou kapitolu tvoří Národní knihovna České republiky sídlící v pražském Klementinu a známá spíš jako knihovna Univerzitní. Své fondy doplňuje denně o tzv. povinné výtisky od všech vydavatelů a nakladatelů, což pokud jde o Slovensko pochopitelně od roku 1993 neplatí. Mezery se dnes snaží knihovna vyplnit zejména výměnami s knihovnami na Slovensku, například se Slovenskou národní knihovnou v Martině, s Ústřední knihovnou Slovenské akademie věd nebo s Univerzitní knihovnou v Bratislavě, i když v těchto případech v naprosté většině nejde o beletrii. Objem výměny se v roce 2002 oproti roku předchozímu ztrojnásobil! Například Slovanská knihovna, která je součástí Národní knihovny ČR, vyměňuje 19 titulů slovenských periodik za 18 českých apod. PhDr. Zdeněk Matušík, vedoucí Oddělení studoven Národní knihovny ČR, říká: “V současné době je zde velký počet slovenských studentů (práva, medicíny), ti ovšem slovenskou literaturu nijak ve zvýšené míře nevyžadují.” PhDr. Michaela Řeháková, vedoucí Oddělení služeb Slovanské knihovny, doplnila: “Statistické údaje o slovenských knihách nemáme. Zájem čtenářů je značně omezený (spíše jde o několik jedinců), pokud jsou nespokojeni, nedávají to najevo.”

Ještě dvě poznámky. Slovenský periodický tisk, tedy noviny a časopisy, lze sledovat v míře dříve nebývalé prostřednictvím internetu - doporučuji začít třeba vyhledávací adresou http://www.slovenskyraj.sk/ck/vcas.html#denn. Internet je dnes dostupný nejen v mnoha internetových kavárnách, ale také už ve většině veřejných knihoven.

Poznámka druhá: Slovenský periodický tisk, ale především veškerou (!) slovenskou produkci knižní slibuje obstarat a na přání dodat firma Slovenská kniha - Škvrna Records, kterou najdete v budově Slovenského institutu v Praze 1, Purkyňova 8, nedaleko stanice metra Národní třída. Na internetových stránkách této firmy - http://www.slovenskeknihy.cz/index.html - objevíte v rubrice “Nabídka” věcně uspořádaný katalog slovenských knih.Zpátky