Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Petice Evropskému parlamentu

Jan Sammer

Petice Evropskému parlamentu

Czech Coordinating Office

----------------------------------------------------------------------------

International non-governmental Czech organization

European Offices: B. Meiser Strasse 6, 91522 Ansbach, Germany,

Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands.

Overseas Office: 1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1 Tel. 416-665-7324,

Fax 416-665-4664 Web page: www.czechoffice.org, e-mail: info@czechoffice.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. oběžník 25. února 2003

Nedávno jsme se dozvěděli, že Listina základních práv Evropské unie v článku 21 (2) říká:

Jakákoliv diskriminace na základě občanství je zakázána.

Při porušení tohoto článku Listiny je možno podávat Petice k Evropskému parlamentu. Petici je třeba podat v oficiálním jazyce EU. Podat ji mohou organizace se sídlem v EU nebo jednotlivci s občanstvím nebo sídlem v EU, kteří připojí jméno, zaměstnání, bydliště, občanství a podpis. Je připojeno i vyúčtování.

Československá federální republika a po ní Česká republika bez nejmenšího ostychu přijímala zákony, kterými diskriminovala své občany, kteří občanství ČSFR nebo ČR ztratili i občany, kterým občanství za komunismu vzala. ČR byla několikrát pokárána OSN, protože tak porušovala mezinárodní úmluvy, které sama podepsala. Evropský soud pro lidská práva se otázce diskriminace v zákonech ČR vyhnul a obešel ji. Evropská komise vydala souhrnný nález, o kterém přiznává, že je pořízen na základě dokumentů poskytnutých Českou republikou a jmenovitě je uvádí. Chybí mezi nimi zákon, který zrušil všechny komunistické rozsudky a několik nálezy Ústavního soudu, který znova a znova rozhodl, že v důsledku zrušených rozsudků se vlastnictví nikdy neztratilo.

Jde nám také o některé zákony o odškodnění Čechů, kteří bojovali ve spojeneckých armádách proti nacismu, byli vězněni za odpor proti komunismu nebo byli zavlečeni do Sovětského svazu. V těchto zákonech je též zakázaná, diskriminační podmínka občanství.

Zřídili jsme kancelář v Německu a Holandsku a pracujeme na zřízení kanceláří v dalších zemích EU. Ve spolupráci s Čechy, nynějšími občany Evropské unie, jsme vypracovali Petici Evropskému parlamentu v angličtině a podali jsme ji. Je přiložena k tomuto oběžníku. Vybízíme Čechy a Slováky, kteří jsou občany Evropské unie, aby svým jménem nebo jménem své organizace petici podali na adresu, která je v záhlaví petice. Petice podaná lidmi a organizacemi, kteří v EU nesídlí, by snad mohla mít alespoň morální význam.

Dostanete-li tento oběžník poštou a máte internetové spojení, sdělte nám je.

Zde je český překlad petice:

European Parliament

Members’ Activities Division

L-2929 Luxembourg

Petice – Diskriminace na základě občanství.

Naše organizace zastupuje 34 českých organizací v České republice i za hranicemi a stovky jednotlivců v Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Německu, Francii, Holandsku a Belgii, v Kanadě, Spojených státech a v Austrálii. Žádáme o retroaktivní zrušení diskriminace v českých zákonech 87/1991 a 229/1991 a o zákaz užívání těchto zákonů českými soudy a institucemi EU. Tyto zákony diskriminují české občany, kteří uprchli v období komunismu do Německa a jiných evropských států, do Spojených států a jiných zemí po celém světě a ztratili své původní české občanství.

Výbor OSN pro lidská práva odsoudil tuto praxi v svých rozhodnutích 516/1991 Šimůnek, 586/1994 Josef Frank Adam, 857/1999 Blažek, Hartman a Křížek a obzvlášť v Závěrečném posouzení vydaném 27. srpna 2001, protože porušuje článek 26 Opčního protokolu k Mezinárodní Úmluvě o občanských a politických právech, který byl Českou republikou podepsán. Česká vláda ignoruje tato rozhodnutí a mluví o nich jako o právně nezávazných, ačkoliv podepsala Úmluvu i opční protokol.

Evropský soud pro lidská práva se vyhnul posouzení diskriminace v těchto českých zákonech. Odmítl přijmout stížnost dvou českých rodin (Gratzinger 39794/980) a (Poláček 38645/97), které dostaly americké občanství po útěku z komunistického Československa. Odmítl se zabývat otázkou diskriminace (článek 14 Úmluvy), pokud se tato diskriminace nevztahuje k porušení jiného článku Úmluvy, v tomto případě článku 1, protokolu 1 o ochraně vlastnictví. Soud odmítl přijmout stížnost těchto dvou rodin, přijal tvrzení české vlády a prohlásil že následkem diskriminujícího zákona 87/1991 nemohly dostat svůj majetek zpět, protože ztratily české občanství.

Evropský soud pro lidská práva tedy použil jednoznačně diskriminující zákon 87/1991 k tomu, aby ospravedlnil diskriminaci.

14. října 2002 vydala Evropská komise Souhrnný nález, který kromě Benešových dekretů jedná i o restitucích. Tento nález je zcela nezodpovědný. Přiznává, že vychází z dokladů předložených českou vládou a jmenovitě je uvádí. Chybí mezi nimi zákon 119/1990, který zrušil všechny zabavovací rozsudky se zpětnou platností, chybí i nálezy Ústavního soudu ČR 363/1998, 67/1997, 130/1996, 177/1993, které znovu a znovu zdůrazňují, že v důsledku zákona 119/90 se vlastnictví nikdy neztratilo. Komise přechází otázku diskriminace na základě občanství s poukazem na to, že všechny lhůty v restitučních zákonech už stejně prošly. V článku 3. 1 mluví komise o mezinárodních kompenzačních úmluvách, podle kterých byli cizí občané odškodněni. Tyto úmluvy s restitucemi nijak nesouvisí a mají v nálezu jedinou funkci, aby odvedly pozornost od skutečnosti.

Potom co OSN opakovaně napomenula Českou republiku, schválili Češi další tři diskriminační zákony:

Zákon 39/2000 o odškodnění příslušníků zahraničních armád v letech 1939 až 1945, zákon 261/2001 o odškodnění politických vězňů z let 1948 až 1990 a zákon 172/2002 o odškodnění osob zavlečených do Sovětského svazu. Tyto tři zákony také diskriminují Čechy, kteří jako českoslovenští občané bojovali na straně spojenců, byli vězněni komunistickým režimem nebo byli zavlečeni do Sovětského svazu, a když uprchli, ztratili své československé občanství nabytím nového občanství.

Instituce Evropské unie, zejména Evropský soud pro lidská práva a Evropská komise jsou ovlivněny českou vládou do té míry, že někdy opakují doslova stanovisko České republiky.

Naše kancelář je ochotna osobně hájit oběti českých diskriminačních zákonů před jakoukoliv evropskou organizací.

Všechny dokumenty, které jsou zde psány kurzívou jsou u nás k mání a většinou mohou být poslány elektronicky.

Tímto tedy podáváme tuto Petici Evropskému parlamentu v přesvědčení, že české zákony 87/1991, 229/1991, 39/2000, 261/2001, 172/2002 nevyhovují článku 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zejména zdůrazňujeme, že tyto zákony porušují Listinu základních práv Evropské unie, článek 21 (2): „Veškerá diskriminace na základě občanství je zakázána.“

Žádáme Evropský parlament, aby z toho vyvodil všechny důsledky.

Jan Sammer, secretary

Czech Coordinating Office

------------------------------------------------------------------------

International non-governmental Czech organization

European Offices: B. Meiser Strasse 6, 91522 Ansbach, Germany,

Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands,

Overseas Office: 1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1 Tel. 416-665-7324,

Fax 416-665-4664 Web page: www.czechoffice.org, e-mail: info@czechoffice.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

January 29, 2003

European Parliament

Members’ Activities Division

L-2929 Luxembourg

Petition about Discrimination on the Basis of Nationality.

Our organization represents 34 Czech organizations in the Czech Republic and abroad and hundreds of Czechs in the Czech Republic, Austria, Sweden, Switzerland, Germany, France, Netherlans and Belgium, in Canada, United States and Australia. We are asking for the retroactive removal of discrimination from Czech Laws 87/1991 and 229/1991 and for prohibition of the use of the discriminatory clauses of these laws by the Czech Courts and by the European Union. These laws discriminate against Czechs who fled, during the Communist era, to European states, to the United States and to other countries all over the world and consequently lost their original citizenship.

The United Nations Human Rights Committee condemned this practice in its decisions 516/1991 Simunek, 586/1994 Josef Frank Adam, 857/1999 Blazek, Hartman and Krizek and especially in the Concluding Observations of the Human Rights Committee of August 27, 2001 as it violates article 26 of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, signed by the Czech Republic. Czech government does not pay any attention to these decisions and dismisses them as „not legally binding“, although it is a signatory of the Covenant and the Optional Protocol.

European Court of Human Rights recently evaded the question of discrimination in the two Czech laws mentioned above. It refused to accept complaints of two Czech families (Gratzinger 39794/98 and Polacek 38645/97) who obtained US citizenship after having escaped from Communist Czechoslovakia. The Court declined to consider the question of discrimination (Convention Art. 14), unless it is related to a violation of another article, in this case Art. 1 of Protocol 1, Protection of Property. Finally, the Court refused to consider the complaint of the two families and accepted the version of the Czech government, declaring that, according to (the discriminating) law 87/1991, they could not get their property back because they were no longer Czech citizens.

In this way the European Court of Human Rights used a blatantly discriminatory law to justify discrimination.

On October 14, 2002 the European Commission issued Summary Findings about Benes decrees and about restitutions. This document is utterly irresponsible. In it the European Commission admits that to prepare it, it used documents submitted by the Czech party and is listing them. Missing is Law 119/1990, which cancelled all confiscating court decisions as of the day they have been pronounced. Also decisions of the Czech Constitutional Court 363/1998, 64/1991, 130/1996, and 177/1993, stating that due to the cancellation of the confiscating verdicts the proprietorship was never lost, are missing. The Commission dismisses the discrimination, stating that the deadlines for applications have passed.

In art. 3. 1, the Commission mentions the International Compensation Agreements. These have no relation to restitutions. Their only purpose is to detract from the facts.

After the United Nations Human Rights Committee repeatedly reprimanded the Czech Republic, Czechs passed three more discriminatory laws:

Law 39/2000 about Compensation for Members of Czechoslovak and Allied Armies in years 1939 to 1945, Law 261/2001 about Compensation for Political Prisoners Jailed Between 1948 and 1990 and Law 172/2002 about Compensation for Persons Abducted to the USSR. These three laws also discriminate against Czechs, who were fighting on the side of the Allies, were jailed by the Communists, were abducted to the Soviet Union and finally fled and lost their original citizenship.

The institutions of the European Union, especially the European Court of Human Rights and the European Commission are influenced by the Czech government lobby to such an extent that they repeat in their decisions, sometimes word for word, the position of the Czech party.

We consider those two decisions, namely the refusal to accept the complaints of Gratzinger and Polacek by the European Court and the Summary Findings of the European Commission to be ill founded and running against the spirit and letter of laws, international agreements and treaties signed by the Czech Republic.

Our organization is ready to represent in person the cause of the victims of the Czech discriminatory laws before any European body.

All documents written in italics are available from us. Most of them can be sent electronically.

We hereby submit this Petition to the European Parliament in the conviction that Czech laws 87/91, 229/91, 39/2000, 261/2001 and 172/2002 are incompatible with Article 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Furthermore we maintain that these laws violate the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Art. 21 (2): “Any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.” We are asking the European Parliament to draw all necessary consequences.

Name (jméno):

Occupation (zaměstnání):

Address (bydliště):

Nationality (občanství):

Signature (podpis):Zpátky