Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2003


Dodatek k petici Evropskému parlamentu

CZECH COORDINATING OFFICE

International non-governmental Czech organization

Contact info: www.czechoffice.org w info@czechoffice.org w tel.416-665-7324

European Offices:

B. Meiser Straße 6, 91522 Ansbach, Germany

Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands

Overseas Offices:

1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1

Wentworth Bldg.62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

45. oběžník 7. července 2003.

Přátelé,

rozhodli jsme se podat ještě dodatek k své petici k Evropskému parlamentu, která byla přiložena k 44. oběžníku. Petici zaregistrovali pod číslem 270/2003 a budou uvažovat o jejím přijetí. Schválili nám ji právníci v Americe i v Čechách ale leckdo vyslovil obavu, že by se mohla EU z ní vyvléci, jako se vyvlékl Evropský soud ze stížnosti dvou čechoamerických rodin. Zaměřili jsme proto tento dodatek jen na tvrzení v dokumentu, který Evropská komise (dále EK) vydala. Pro osvěžení paměti uvádíme, že se jmenuje „Shrnutí nálezů“ a byl vydán 14. října 2002, potom co premiér Zeman a komisař EK pro rozšiřování EU Verheugen vydali tiskovou zprávu 11. dubna 2002, v které řekli, že se ještě musí na Benešovy dekrety a restituční zákony podívat, jestli je všechno v pořádku.

V tom Shrnutí nálezů EK praví, že je všechno v pořádku. Je to zajímavý dokument o 12 stránkách a můžeme jej poslat v angličtině, češtině nebo němčině každému, kdo si ho chce přečíst. Je tam plno nesprávností, záměrně vynechaných dokumentů a jsou tam i tvrzení, která tam nepatří, neustále se tam mluví o restitucích z hlediska dekretů a o dekretech z hlediska restitucí, což se dnes v různých vládních debatách také míchá dohromady, snad proto, aby se mohli Sudetští Němci, Češi a zrádci z doby nacistické okupace hodit do jednoho pytle. Svěřili to prý nějakému profesoru Froweinovi, kterého najdete na internetu ale panu profesorovi usnadnili práci Češi, kteří mu předložili doklady, které měl studovat. Mezi těmi doklady chybí ty nejdůležitější. Snad mu i jinak pomáhali, protože v některých částech se ta zpráva podobá tomu, co vždycky Češi nesprávně tvrdili.

Petici 270/2003 i dodatek si od nás vyžádal Výbor Organizace spojených národů pro lidská práva k podpoře svých rozhodnutí proti diskriminaci v českých restitučních zákonech. Sdělili nám pak, že oboje přiřadili k svazku, v kterém jsou případy rozhodnuté proti České republice.

Petice je důležitá nejen pro Čechy, kteří ztratili občanství ale i pro ty, kteří ho nikdy neztratili a nikdy v cizině nebyli. Bylo by dobře, kdybyste ji mezi svými známými rozšířili, zejména těmi, kteří naše oběžníky nedostávají. Není o ní totiž zmínka ani v Amerických listech, ani v kanadském Novém Domově ani v českých novinách doma. Přinesl ji jen torontský Satellite, Český Dialog a australské Noviny, které se vydávají na univerzitě v Sydney. Mají 16 stran a můžeme je vřele doporučit. Je to dobré a zábavné čtení. K objednání na ricardo@ans.com.au. Budeme mít k dispozici několik ukázkových čísel. Přihlašte se o ně. Otevřeli jsme další kancelář v Austr8lii, adresa je v hlavičce.

Petice má právní platnost, pokud ji podá občan nebo organizace se sídlem v EU Morální význam snad bude mít, ať ji podá kdokoliv. Pošlete ji, prosím, podepsanou do Lucemburku, na adresu v záhlaví petice.

Dostali jsme pozvání na „Týden zahraničních Čechů“. Bude se konat v Praze od 28. září do 4. října pod záštitou ministra MZV Cyrila Svobody, rektora Karlovy univerzity Ivana Wilhelma a pražského primátora Pavla Béma. Nad sekcí legislativní, politickou a ekonomickou, v které se bude jednat i o Češích v Americe, převzal záštitu předseda senátu Petr Pithart a velvyslanec Spojených států Craig R. Stapleton. Bude to asi zajímavé.

Zde je český překlad toho dodatku:

European Parliament 7. července 2003.

Members’ Activities Division

L-2929 Luxembourg.

Petice pro přezkoumání a opravu chyb, opomenutí a zavádějících informací v dokumentu Evropské komise nazvaném „Shrnutí nálezů odborných útvarů Evropské komise“ ze 14. října 2002.

Dodatek k naší petici 270/2003

1) Článek 3.1. “Nálezů “ se vůbec nezmiňuje o zákoně 119/1990, nejdůležitějším restitučním zákoně, který je základem veškeré další restituční legislativy, a který zrušil veškeré rozsudky vězení a zabavení majetků z období 25. února 1948 až 1. ledna 1990. V přílohách 1, 2 a 3, v kterých jsou uvedeny dokumenty předložené českou stranou Evropské komisi, není tento zákon uveden.

2) Tentýž článek se zmiňuje o mezinárodních smlouvách o odškodnění. Češi často uvádějí tyto smlouvy v souvislosti s restitucemi, aby zmátli neinformované. Tyto smlouvy nemají nic společného s restitucemi. Podle těchto smluv byli cizí občané a společnosti částečně odškodněni za majetky znárodněné po roce 1945. Zároveň byl Československu vrácen zlatý poklad, zabavený nacistickým Německem a uložený u tripartitní komise.

3) Tentýž článek se vůbec nezmiňuje o několika závažných rozhodnutích českého ústavního soudu, v kterých soud výslovně prohlásil, že vzhledem k zrušení rozsudků vězení a zabavení majetků z komunistického období, původní vlastnictví nikdy nepřestalo existovat. Tato rozhodnutí, 363/1998, 130/1996, 177/1993 a jiná, nebyla nikdy Evropské komisi poskytnuta.

4) Druhý odstavec článku 3.3 říká: “Česká republika tvrdí, že může uvést platné důvody pro omezení restitucí jen pro české občany.” To je frivolní a neopodstatněný výrok, který zamlčuje několik rozhodnutí Výboru pro lidská práva Organizace spojených národů, který Českou republiku několikrát odsoudil za diskriminaci v restitucích v rozhodnutích 516/1991 Šimůnek, 586/1994 Josef Frank Adam, 857/1999 Blažek, Hartman and Křížek a obzvlášť v Závěrečném posouzení vydaném 27. srpna 2001, protože porušuje článek 26 Opčního protokolu k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech. Česká vláda ignoruje tato rozhodnutí a mluví o nich jako o právně nezávazných, ačkoliv dokumenty podepsala. Češi tyto dokumenty Evropské komisi také nepředložili.

5) Z těchto důvodů považujeme “Shrnutí nálezů” ze 14. října za dokument úmyslně zavádějící a nevěrohodný a žádáme o jeho podrobné přezkoumání a přepracování.

6) Na požádání poskytneme kterýkoliv dokument uvedený v petici a velice rádi předneseme kdekoliv stanovisko v ní vyjádřené.

Jan Sammer, Secretary.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

July 7, 2003.

European Parliament

Members’ Activities Division

L-2929 Luxembourg

Petition to examine and correct errors, omissions and misleading statements

in the European Commission’s Summary Findings of 14. October 2002 about

The Czechoslovak Presidential Decrees in the Light of the Acquis Communautaire.

Addendum to our petition 270/2003

1) Article 3.1. of Summary Findings fails to mention Act 119/1990, the most important restitution law, the fundamental statute for all subsequent restitution legislation, which nullified all communist-era verdicts of imprisonment and property confiscations in the period between February 25th 1948 and January 1st 1990. According to Annex 1, 2 and 3 this document was never submitted to the Commission by the Czech party.

2) The same article refers to International Compensation Agreements. These agreements are often mentioned by the Czech party to confuse the uninformed. These agreements are not related to restitutions in any way. Under these agreements foreign companies and individuals were partially compensated for assets nationalized after 1945 in return for the Czechoslovak gold seized by Nazi Germany and held by the Tripartite commission.

3) The article fails to mention several key decisions of the Czech Constitutional Court which expressly declare that due to the nullification of communist-era verdicts of imprisonment and confiscation the original ownership never ceased to exist. These decisions 363/1998, 130/1996, 177/1993 and others were never submitted to the Commission by the Czech party.

4) Second paragraph of article 3.3 says: “The Czech Republic maintains that valid reasons can be argued for limiting restitution claims to Czech citizens.” This is a frivolous and unsubstantiated statement, in flagrant disregard of numerous decisions by the United Nations Committee on Human Rights that on numerous occasions condemned the Czech Republic for discriminating in its restitution procedures. The United Nations Human Rights Committee condemned this practice in its decisions 516/1991 Simunek, 586/1994 Josef Frank Adam, 857/1999 Blazek, Hartman and Krizek and especially in the Concluding Observations of the Human Rights Committee of August 27, 2001 as it violates article 26 of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, signed by the Czech Republic. The Czech government does not pay any attention to these decisions and dismisses them as „not legally binding“, although it is a signatory of the Covenant and the Optional Protocol. These documents were never submitted to the Commission by the Czech party.

5) For the above mentioned reasons we consider the Summary Findings of October 14, 2002 to be a misleading and dubious document and are hereby applying for its thorough review.

6) Our non-governmental organisation would be delighted to supply all pertinent documents and/or represent our standpoint in person.

Name (Jméno): ………………………………………………

Occupation: (Zaměstnání) .......................................................

Address: (Bydliště) ……………………………………………

Nationality: (Občanství) ………………………………………

Signature: (Podpis) ……………………………………………..Zpátky