Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2005


Vládu nenávisti může zlomit jen síla svobody

Projev G.W. Bushe

Vládu nenávisti může zlomit jen síla svobody

řekl včera (20. 01 2005 - pozn. red. CS-magazínu) ve svém inauguračním projevu staronový prezident Spojených států amerických George Walker Bush

V tento den, předepsaný zákonem a význačný svou slavnostností, oslavujeme trvalou moudrost naší ústavy a připomínáme si hlubokou sounáležitost, která naši zemi spojuje. Jsem vděčný, že se mi dostalo cti prožít tento okamžik, uvědomuji si, v jak závažných časech žijeme, a jsem připraven dostát přísaze, kterou jsem před vašima očima právě složil.

Nyní, když jsme se shromáždili podruhé, nevyplývají naše povinnosti ze slov, jež vyslovím, ale z minulosti, kterou jsme společně prožili. Po celé půlstoletí chránila Amerika naši svobodu tak, že stála na stráži na vzdálených hranicích. Ztroskotání komunismu s sebou přineslo léta klidu, léta odpočinku, léta oddechu - pak však přišel den ohně.

Spatřili jsme svou zranitelnost a také její nejhlubší příčinu. Neboť dokud se celé oblasti světa dusí záští a tyranií - vydány napospas ideologiím, jež živí nenávist a ospravedlňují vraždu - bude se násilí hromadit a přerůstat v destruktivní sílu a překračovat i ty nejstřeženější hranice a představovat smrtelnou hrozbu. V dějinách existuje jen jediná síla, která může zlomit vládu nenávisti a zášti a odkrýt lži tyranů a odměnit naděje slušných a tolerantních lidí, a tou je síla lidské svobody.

Události i zdravý rozum nás vedou k jedinému závěru: Přežití svobody v naší zemi stále více záleží na úspěchu svobody v jiných zemích. Jedinou nadějí na mír v našem světě je expanze svobody do celého světa.

Nikdo si nezaslouží být otrokem

Životní zájmy Ameriky a naše nejhlubší přesvědčení jsou nyní totožné. Ode dne našeho založení jsme vždy prohlašovali, že každý muž i žena na této planetě mají svá práva a důstojnost a nezměrnou hodnotu, neboť jsou obrazem Stvořitele nebe a země.

Po celé generace jsme hovořili o nutnosti demokracie, protože nikdo z nás nemá právo být pánem a nikdo si nezaslouží být otrokem. Šíření těchto ideálů je oním posláním, které stvořilo náš národ. Je to čestný a hrdinský čin naši otců. A v současnosti je to i naléhavý požadavek naší národní bezpečnosti a volání dnešní doby.

Proto je politika Spojených států založena na vyhledávání a podpoře demokratických hnutí a institucí v každém národě a kultuře a jejím konečným cílem je odstranění tyranie ze světa.

Není to v první řadě úkol zbraní, i když bude-li to nutné, budeme sebe i své přátele bránit ozbrojenou silou. Samotnou povahou svobody je dáno, že musí být zvolena a bráněna občany a udržována vládou práva a ochranou menšin. A když duše národa nakonec promluví, instituce, které vzniknou, můžou odrážet zvyky a tradice velmi odlišné od našich. Amerika nebude nikomu vnucovat svůj styl vlády proti jeho vůli. Naší cílem je naopak pomáhat ostatním najít svůj hlas, získat svobodu a vydat se svou cestou.

Obtížnost úkolu nás nesmí odradit

Ukončení tyranie je cílem obrovského úsilí mnoha generací. Obtížnost tohoto úkolu není důvodem, abychom se mu vyhnuli. Vliv Ameriky není neomezený, naštěstí pro utlačované je však značný a my jej s důvěrou použijeme na pomoc svobodě. Budeme podporovat reformy v jiných režimech tím, že dáme jasně najevo, že dobré vztahy s námi vyžadují slušné zacházení s vlastními občany. Naši politiku povede americká víra v lidskou důstojnost, avšak dodržování lidských práv musí být víc než jen neochotné ústupky diktátorů; jsou zajištěna jen při možnosti svobodného vyjadřování nesouhlasu a spoluúčasti ovládaných na moci. V konečném důsledku totiž není spravedlnosti bez svobody a bez svobody nejsou ani žádná lidská práva.

Šíření svobody, jaké kdy kdo zažil

Vím, že někteří zpochybňují možnost globální působnosti svobody ačkoli je podivné, že si pro své pochyby vybrali právě tento historický okamžik, kdy již po čtyři dekády dochází k nejrychlejšímu rozšiřování svobody, jaké kdy kdo zažil. Právě Američané by nikdy neměli být překvapeni mocí svých ideálů. Volání po svobodě nakonec pronikne do každé mysli a do každé duše. Neuznáváme existenci trvalé tyranie, neboť neuznáváme možnost trvalého otroctví. Svoboda dorazí k těm, kdo ji milují.

Dnes Amerika znovu promlouvá k národům světa: Vy všichni, kdo žijete v tyranii a beznaději, vězte: Spojené státy nebudou zavírat oči před vaším útlakem nebo omlouvat vaše utlačovatele. Jestliže povstanete v boji za svobodu, povstaneme s vámi.

Demokratičtí reformátoři, vystavení útlaku, vězení nebo exilu, vězte: Amerika ve vás vidí ty, jimž opravdu jste: budoucí vůdce svých svobodných zemí.

Vládcové nezákonných režimů, vězte, že stále věříme v totéž jako Abraham Lincoln: "Ti, kdo upírají svobodu ostatním, si ji sami nezaslouží; a jelikož jsou podřízeni vládě spravedlivého Boha, nemohou si ji ani dlouho udržet."

A vy všichni, spojenci Spojených států, vězte: Vážíme si vašeho přátelství, spoléháme na vaše rady a jsme závislí na vaší pomoci. Rozpory mezi svobodnými národy jsou hlavním cílem nepřátel svobody. Naopak prvním krokem k porážce naši nepřátel je společné úsilí svobodných národů o šíření demokracie.

Dnes se také znovu obracím ke svým spoluobčanům: Vás všechny jsem prosil o trpělivost při plnění těžkého úkolu, jímž je zabezpečení Ameriky, a vy jste mi ji poskytli v hojné míře. Naše země přijala závazky, jimž je těžké dostát a jimž by bylo nečestné se vyhnout. Díky tomu, že jsme pokračovali ve velké osvoboditelské tradici našeho národa, dosáhly desítky milionů lidí svobody. A jelikož naděje živí další naději, miliony dalších jí dosáhnou také. Svým úsilím jsme také zapálili oheň - oheň v myslích lidí. Hřeje ty, kdo cítí jeho sílu, pálí ty, kdo bojují proti jeho postupu, a jednoho dne tento nezkrotitený oheň svobody dosáhne až do nejtemnějších koutů světa.

Poselství svobody a zátěž bigotnosti se vylučují

V americkém ideálu svobody je vykonávání vlastních práv nerozlučně spojeno se službou a slitováním a soucitem se slabými. Svoboda pro všechny neznamená nezávislost jedněch na druhých. Náš národ je založen na mužích a ženách, kteří pečují o své sousedy a ztracené zahrnují láskou. Američané by si měli vážit života, který vidí ve svém bližním, a vždy si musí být vědomi, že i ti nechtění mají svou hodnotu. A je naprosto nutné, aby se naše země odvrátila od veškerých rasistických zvyků, neboť nelze nést současně poselství svobody a zátěž bigotnosti.

Když bylo poprvé veřejně přečteno Prohlášení nezávislosti a Zvon svobody zazněl na jeho oslavu, jeden svědek řekl: "Znělo to, jako by nám chtěl něco říci." I v dnešní době nám chce něco říci. Amerika v tomto mladém století vyhlašuje svobodu po celém světě a pro všechny jeho obyvatele. Jsme posíleni - prošli jsme zkouškou, nejsme však unaveni - jsme připraveni na ty největší úspěchy v historii svobody.

Američané by nikdy neměli být překvapeni mocí svých ideálů. Volání po svobodě nakonec pronikne do každé mysli a do každé duše. Neuznáváme existenci trvalé tyranie, neboť neuznáváme možnost trvalého otroctví. Amerika znovu promlouvá k národům světa: Jestliže povstanete v boji za svobodu, povstaneme s vámi.

(zkráceno redakcí LN, titulek a mezititulky LN)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky