Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2005


Mikšíčkova Sudetská pouť

Tomáš Krystlík

Dostala se mi laskavostí nakladatelství do rukou knížka kulturologa Petra Mikšíčka (nar. 1977) Sudetská pouť aneb Der Waldgang. Podle mého názoru by se hodilo připojit text této knihy k publikaci Zmizelé Sudety, ke knize fotografií, porovnávající dnešní stav s minulým, protože Mikšíčkova knížka je popisem putování, během kterého vznikaly fotografie pro výstavu a publikaci Zmizelé Sudety – tedy cestopis krajinou podél hranic.

Autor v knížce kromě popisu krajiny a osídlení zachycuje i stav své mysli a její změny cestou po hraničních pohořích. Dochází s jistým překvapením k poznání, že není nutné vyhledávat opuštěná lidská sídla a města v dalekých tropických pralesích, když je má člověk jen pár desítek kilometrů od Prahy. Snaží se, kde to jde, o konfrontaci svých dojmů s původními obyvateli – těch však nachází málo. Genius loci opuštěných sídel zmizel, kdysi obdělávaná, málo výnosná zemědělská půda zarostla, o stržení opuštěných domů se postarala nejpozději v letech 1959 a 1960 Československá lidová armáda. Celkový krajinný dojem je dost tristní. Na druhou stranu byla kdysi půda intenzívně využívána k pastevectví a k zemědělství, dnes převládá prakticky ničím neporušená příroda. Rozdíl je velmi patrný srovnáním bavorské a české strany hranice.

Autor důsledně uvádí místopisné názvy v původním a dnešním znění. Text je doprovázen velkým počtem fotografií. Kniha je velice cenná nejen svou informační hodnotou, nýbrž i hodnotou literární a existencí nezaujatého, nacionálně nevypjatého pohledu člena mladé generace, která nezažila válku - autorova. Podle mne by knihu vylepšily mapy, protože zaniklá sídla nejsou v nových mapách zanesena ani pod českými názvy. Přínosné by bylo také srovnání podrobných map předválečných s dnešními – na první pohled by byl zřejmý rozsah devastace pohraničí pouhým srovnáním reliéfu původní a dnešní vesnické zástavby obcí. Poněkud na závadu je nedostatečná nakladatelská redakce textu, která nedodržela stylová pravidla odpovídající danému textu a neopravila chyby v relativně velmi malém objemu německých názvů a textů. Příkladem budiž název knihy Sudetská pouť aneb (Der) Waldgang, kde chybí člen určitý.

Redakce CS-magazínu požádala nakladatelství Dokořán o svolení s přetiskem knížky na pokračování. Pokud nám je udělí, objeví se již v čísle následujícím.

Mikšíček, Petr: Sudetská pouť aneb Waldgang, Dokořán, Praha 2005, 165 stran, doporučená cena 225 Kč, ISBN 80-7363-009-5, www.dokoran.cz, email: dokoran@dokoran.czZpátky